Joanna Kowalczyk-Anioł

Uniwersytet Łódzki | Wydział Nauk Geograficznych | Instytut Geografii Miast i Turyzmu | jkaniol@geo.uni.lodz.pl

Doktor nauk geograficznych, adiunkt w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania badawcze

  • dysfunkcje rozwoju turystyki,
  • turystyka jako źródło konfliktów w mieście,
  • protesty antyturystyczne,
  • ruch turystyczny w mieście,
  • różnice pokoleniowe w turystyce.

Publikacje | Publications

Zmyślony, P., Kowalczyk-Anioł, J., Dembińska, M. (2020). Deconstructing the Overtourism-Related Social Conflicts, „Sustainability” 12(4), 1695. DOI 10.3390/su12041695

Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Hipertrofia turystyki miejskiej – geneza i istota zjawiska, Konwersatorium Wiedzy O Mieście, 32(4), 7-18. https://doi.org/10.18778/2543-9421.04.01

Butowski, L., Kaczmarek, J., Kowalczyk-Anioł, J., & Szafrańska, E. (2019). Social constructionism as a tool to maintain an advantage in tourism research. Tourism Geographies, 1-22. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1654537

Nowacki, M., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Determinanty rozwoju turystyki w miastach inteligentnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 74, 117-131.

Hakimian, S., Afshar, A., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Przywracając życie w centrum miasta – projekt Oudlajan foodscape w Teheranie. Turyzm/Tourism, 29(2), 33-44.

Hakimian, S., Afshar, A., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Returning life to the center of Tehran: The Oudlajan foodscape, „Turyzm/Tourism”, 29(2), 31-41. https://doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.04

Zmyślony, P., Kowalczyk-Anioł, J. (2019), Urban tourism hypertrophy: who should deal with it? The case of Krakow (Poland), „International Journal of Tourism Cities” 5(2), 247-269, DOI: 10.1108/IJTC-07-2018-0051.

Kowalczyk-Anioł, J., & Nowacki, M. (2018). Tourist consumption of a contemporary city – a transgenerational analysis. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 44, 7-15.

Kowalczyk-Anioł, J. (2018). Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie, „Prace Geograficzne”, z. 154, IGiGP UJ, 35-54.

Kowalczyk-Anioł, J., Afshar, A. (2018). Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta. Przykład Meszhed w Iranie, „Turystyka Kulturowa” 2/2018, 7-25.

Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk, B. (2017). Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 62, z. 2, 53-72.

Kowalczyk-Anioł, J., Zmyślony P. (2017). Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, 7-36.

Kowalczyk-Anioł J. (2015). Syndrom wenecki. Dysfunkcje współczesnej turystyki w miastach cennych kulturowo, [w:] M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 451-464.

Papińska-Kacperek, J., Kowalczyk-Anioł, J. (2015). Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 5, 6-20.

Kowalczyk-Anioł, J. (2015). Tourism Development in Łódź in 2000-2014: Directions and Character of Change, „Turyzm”, 25(2), 107-115.

Kowalczyk-Anioł J. (2014). Recenzja: Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geograficzne (t. 52), „Turystyka Kulturowa” t. 5, 90–91.

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B. (2014). Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 41–53.

Kowalczyk-Anioł J. (2013). Wykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowym / The use of holiday biography in generation-based tourism space research, „Turyzm/Tourism” 23/2, 15–22.

Kowalczyk-Anioł J. (2013). Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 135–147.

Kowalczyk-Anioł J. (2012). Tourism Trends Among Generation Y in PolandTendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y, „Turyzm”, z. 22/2, 15–21.

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., red. (2012). Wspólny krok naprzód. Dziś i jutro w turystyce społecznej, Marron Edition, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego, Łódź.

Kowalczyk-Anioł J. (2012). Tourism in Łódź in 2010, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, XLa.

Kowalczyk-Anioł J. (2012). Ruch turystyczny w Łodzi 2010, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLa.

Kaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Lawin M., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B. (2012). Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Łódź.

Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M., red. (2012). Turystyka. Moda na sukces, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Kowalczyk-Anioł J. (2011). Kluby wzajemnej gościnności – signum temproris współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [w:] Stasiak A., red., Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki I Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, 141-155.

Kaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B. (2011). Studia przypadków, [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 173–184.

Kowalczyk-Anioł J., Potocka I. (2011). Wybrane aspekty turystyki miejskiej młodzieży, [w:] B. Włodarczyk (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 219–230.

Kowalczyk-Anioł J. (2011). Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2010 roku, [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 41–83.

Kowalczyk-Anioł J. (2011). Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193–204.

Kowalczyk-Anioł J. (2010). Caritas Archidiecezji Łódzkiej jako organizator turystyki społecznej, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH, Łódź, 91–103.

Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B. (2011). Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 9–25.

Kowalczyk-Anioł J. (2010). Recenzja: Andrzej Kowalczyk (red.) Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2010, „Turyzm”, t. 20, z. 2, 69–70.

Kowalczyk-Anioł J. (2010). Recenzja: Zasoby kulturowe w turystyce – modele, procesy i działania (Cultural Resources for Tourism, Patterns, Processes and Policies), M. Jansen-Verbeke, G.K. priestley, A.P. Russo (red.), Nowa Science Publishers, Nowy Jork 2008, ss.298, „Turyzm/Tourism”, 1, 65-66/59-60.

Kowalczyk-Anioł J., Latosińska J. (2010). Badania nad turystyką w łódzkim ośrodku naukowym, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 179-186.

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E. (2010). Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, 29-75.

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E. (2010). Metoda badań, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, 9-14.

Kowalczyk-Anioł J. (2009). Zamki, pałace i dwory, (w:) Stasiak A. (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa.

Kowalczyk-Anioł J. (2009). Recenzja: Turystyka w naukach humanistycznych, Ryszard Winiarski (red.), PWN, Warszawa 2008, 177 ss., „Turyzm”, t. 19, z. 1-2, 121-123.

Kowalczyk-Anioł J. (2008). Recenzja: Psychologia turystyki, Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 152 ss., „Turyzm”, t. 18, z.2. 118-120.

Kowalczyk-Anioł J. (2007). Nurkowanie rekreacyjne – wybrane zagadnienia, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 12, Wyd. WSTH, Łódź, 97-111.

Kowalczyk-Anioł J. (2007). Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia naukowa, Szlakami Nauki, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 131.


Turystyka w mieście | Posty na blogu | Blog posts