Relacje międzypodmiotowe w gospodarce turystycznej – perspektywa MŚP

Pełen tytuł projektu: Determinanty nawiązywania i utrzymywania relacji międzypodmiotowych w gospodarce turystycznej – perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Title of the project: Determinants of establishing and maintaining inter-organizational relationships in tourism industry – a SME perspective

Projekt realizowany w ramach programu wymiany osobowej w ramach współpracy naukowej i naukowo-technicznej z Austrią na lata 2017-2019, koordynowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zespół badawczy

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Piotr Zmyślony (koordynator), Marlena Bednarska, Klaudyna Kowalska, Natalia Latuszek (Piechota), Marcin Olszewski.

Universität Innsbruck, Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus:  Mike Peters (koordynator), Birgit Pikkemaat, Tanja Petry.

Opis projektu

Celem projektu jest identyfikacja uwarunkowań kształtowania relacji pomiędzy MŚP a interesariuszami zewnętrznymi w gospodarce turystycznej, a także wskazanie czynników różnicujących siłę oddziaływania tych uwarunkowań

Zadania badawcze:

  1. Identyfikacja uwarunkowań kształtowania relacji międzyorganizacyjnych z perspektywy różnych podejść badawczych oraz w oparciu o odmienne doświadczenie współpracujących ze sobą zespołów badawczych (Polska i Austria).
  2. Opracowanie typologii relacji międzyorganizacyjnych w zależności od: aktorów (stron relacji), fazy relacji (cyklu życia relacji), poziomu zaangażowania stron relacji, innych zidentyfikowanych czynników.
  3. Określenie siły oddziaływania zidentyfikowanych uwarunkowań relacji w obszarach recepcji turystycznej.
  4. Identyfikacja czynników istniejących w mikro- i makrootoczeniu wpływających na siłę konkurencyjną sieci relacji w obszarach recepcji turystycznej.

Realizacja projektu przyczyni się do wystąpienia określonych korzyści ze współpracy po stronie polskiej. Do korzyści merytorycznych należy zaliczyć adaptację metod oraz dobrych praktyk stosowanych w warunkach austriackich w zakresie tworzenia warunków współpracy małych i średnich przedsiębiorstw działających w gospodarce turystycznej z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego. Może to przynieść korzyści w formie zwiększenia potencjału konkurencyjnego tych przedsiębiorstw oraz całej gospodarki turystycznej, rozwój przedsiębiorczości w polskich regionach turystycznych, włączenia społecznego poprzez rozwój działalności turystycznej oraz wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej. Austriackie rozwiązania w tym zakresie są uznawane jako jedne z najbardziej skutecznych w Europie.

Bezpośrednią korzyścią ze współpracy jest zwiększenie aktywności naukowo-badawczej pracowników na arenie międzynarodowej, z możliwością jej dalszej intensyfikacji w kontekście aplikacji o granty europejskie (w ramach programu Horyzont 2020). Zwiększenie aktywności nastąpi poprzez wzrost mobilności, powstanie nowych publikacji w czasopismach międzynarodowych, organizacji międzynarodowych warsztatów naukowych, a w dalszej perspektywie zbudowanie trwałej, długookresowej sieci współpracy pomiędzy uczelniami europejskimi. Istotną korzyścią dla strony polskiej jest rozwój młodej kadry naukowej.


Description of the project

The purpose of the study is to identify the determinants of relationships between small and medium-sized enterprises (SME) and other stakeholders in the tourism industry, as well as to recognize factors differentiating the influence of these determinants.

Four research tasks could be listed:

  1. Identifying the determinants of inter-organizational relationships’ formation from the perspective of different research approaches and diverse experiences of the collaborating research teams (Austrian and Polish)
  2. Development of a typology of relationships in tourism industry depending on: actors (parties of the relationship), relationship phase (relationship life cycle), level of party’s involvement in relations, other identified factors.
  3. Determining the significance of the identified relationship determinants in the tourism destination
  4. Identification of micro- and macro-level (e.g. socio-economic) factors influencing the competitive strength of relationship networks.

Several benefits of the cooperation from the Polish side can be discussed. First, the methods and good practice from Austria can be adapted in the field of stimulating the cooperation between SMEs and other stakeholders in the tourism industry. It can also strengthen the competitive potential of tourism firms and the tourism industry itself, increase entrepreneurship in Polish tourism destinations, support the family entrepreneurship and social inclusion through the development of tourism. Austrian tourist practices are considered one of the most effective in Europe.

The direct benefit of the cooperation is the stimulation of international research activity of academic staff. There is also the possibility of continuing the cooperation and applying for the EU scientific grants (Horizon 2020 programmes). Internationalization will be achieved through increased mobility, publications in international refereed journals, the organization of bilateral research workshops, and the establishment of a long-term cooperation network between European universities. Another important benefit for the Polish side of the cooperation is the development of early-stage and mid-career researchers.