Convention bureau a konkurencyjność miasta

Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Numer projektu: 2015/17/N/HS4/00386

Kierownik: Natalia Latuszek (Piechota)

Czas realizacji: 2016-2021

Opis projektu

W przypadku coraz większej liczby miast dostrzega się korzyści płynące z rozwijania turystyki biznesowej (inaczej określanej jako branża spotkań), co znajduje wyraz w licznych inwestycjach infrastrukturalnych, jak np. budowa centrum konferencyjnego ICE Kraków czy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Sukces tej branży jest jednak w dużym stopniu determinowany działalnością convention bureaux, czyli podmiotów, które odpowiadają za promocję oferty określonego kraju, regionu bądź miasta na krajowym i międzynarodowym rynku turystyki biznesowej. Mimo to, jak dotąd nie badano, jaki wpływ mają te instytucje na konkurencyjność nie tylko lokalnej branży spotkań, lecz również całego miasta. Dlatego przygotowano projekt badawczy, który pomoże znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób działalność convention bureau wpływa na konkurencyjność miasta. Tym samym jego celem będzie określenie zakresu oraz stopnia oddziaływania convention bureaux na konkurencyjność polskich miast.

Rozważania będą prowadzone na gruncie nauk ekonomicznych, w szczególności: zasobowej teorii konkurencyjności oraz neoinstytucjonalizmu, a łączenie tych dwóch podejść nie było często stosowane w badaniach naukowych. W pierwszym przypadku osiąganie przewagi nad rywalami w dążeniu do tych samych celów jest wyjaśniane przez pryzmat zasobów, którymi dysponuje określone przedsiębiorstwo lub miasto. Natomiast neoinstytucjonaliści podkreślają znaczenie dla gospodarki szeroko rozumianych instytucji, do których zaliczane są nie tylko fizycznie istniejące podmioty, lecz także zespoły norm i zasad. Z kolei podstawową rolą instytucji jest ograniczanie kosztów transakcyjnych, takich jak koszty poszukiwania informacji, negocjacji, realizacji kontraktu oraz innych powstających w związku z zawieraniem transakcji. W oparciu o powyższe podejścia teoretyczne założono, że convention bureau oddziałuje na konkurencyjność miasta jako instytucja redukująca koszty transakcyjne w branży spotkań.

Projekt zostanie zrealizowany w latach 2016-2020 i obejmie 10 convention bureaux, działających w polskich miastach (Gdańsku, Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu), a zagraniczne case studies zostaną wykorzystane do porównań. Podstawą projektu będą informacje uzyskane podczas przeprowadzenia standaryzowanych wywiadów bezpośrednich z osobami zarządzającymi polskimi convention bureaux. Natomiast ich uzupełnienie stanowić będą dane statystyczne, obrazujące potencjał polskiej branży spotkań oraz opinie przedstawicieli przedsiębiorców i samorządu.


The role of convention bureu in enhancing city competitiveness

Project desctription

Many cities notice an opportunity in development of business tourism (or meetings industry). The infrastructure investments (like building of the ICE Kraków or The International Conference Centre in Katowice) confirm this fact. But success in this industry depends mostly on the activity of convention bureau, which is an entity responsible for promotion of the city, region or country as an excellent, national or international business tourism destination. In spite of this, until the present day there was no investigation referring to the impact of convention bureau on local meetings industry’s and city competitiveness. Therefore the following research project is proposed to answer a question: what is the impact of convention bureau activities on city competitiveness? And the aim of research is to examine the scope and strength of convention bureaux’ impact on the polish cities competitiveness.

The deliberations will be based on economy, especially on: the resource-based theory of competitiveness and the neoinstututionalism, and linking these two approaches is not common. The first one explains achieving an advantage in competition through resources, which company or city has. The neoinstitutionalism emphasises the importance of institutions for economy, and an institution could be understood as an organization on the one hand, or as a set of rules on the other hand. The fundamental function of institutions is reduction of transaction costs, like costs of: search for information, negotiations, execution of contract and any other costs associated with making a transaction. According to these two theoretical approaches, it is assumed, that convention bureau influences city competitiveness as an institution, which reduces the transaction costs in the meetings industry.

The research will be conducted in years: 2016-2020 and it will include 10 convention bureaux, which operate in polish cities (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa and Wrocław). Foreign case studies will be used for comparison. The basis of the project will be information from interviews with representatives (managers or directors) of polish convention bureaux. To get a completed point of view the statistical data will be applied to describe a potential of polish meetings industry and opinions of convention bureaux’ representatives will be compared with the assessments of entrepreneurs and employees in local government’s units.


Publikacje | Publications

Wyniki | Results