PUBLIKACJE

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [recenzje]

Wiesław Alejziak, „Folia Turistica” 35(2015)

Już na wstępie recenzji należy podkreślić, że książka Piotra Zmyślonego dotyczy problematyki, która w zasadzie nie była jeszcze podejmowana w polskiej literaturze turystycznej, a i w innych krajach trudno znaleźć pozycję, która analizowałaby funkcję turystyczną w aspekcie internacjonalizacji miast w zaproponowanym przez autora ujęciu. Jeśli dodać do tego fakt, że stanowi ona udaną próbę wytyczenia nowej, wspólnej płaszczyzny badań nad turystyką, w której umiejętnie wykorzystano i połączono dorobek różnych dyscyplin nauki (w tym zwłaszcza ekonomii i geografii), to stanie się jasne, że mamy do czynienia z książką znakomitą, która wypełnia wyraźną lukę w wiedzy na temat turystyki oraz jej współczesnych uwarunkowań. O ile bowiem w ostatnim czasie pojawiło się na polskim rynku wydawniczym kilka odrębnych publikacji na temat funkcji turystycznej miast i regionów oraz zjawiska globalizacji, o tyle pracy podejmującej te wątki wspólnie, w dodatku w tak nowatorskim ujęciu, jeszcze nie było (recenzentowi nie jest znana żadna taka praca). Więcej…

Alejziak W. (2015). Recenzja książki Piotra Zmyślonego “Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast”, “Folia Turistica” 35 – 2015, 191-199.


Michał Żemła, „Turystyka kulturowa” 2(2016)

Książka autorstwa Piotra Zmyślonego pt. „Funkcja turystyczna miasta w procesie internacjonalizacji miasta” wydawnictwa Proksenia jest jedną z wielu zeszłorocznych nowości wydawniczych, jednak zarówno wybór tematu, jak i poziom jego realizacji każą traktować ją jako pozycję szczególną i godną polecenia. Książka ta ma charakter monografii naukowej zawierającej zarówno pogłębione studia literaturowe, jak i obszerny materiał empiryczny. Ważnym elementem monografii jest także jej aspekt metodyczny. Książka stanowić może bardzo ważne uzupełnienie istotnej luki w wiedzy na temat znaczenia funkcji turystycznej w rozwoju miast, w tym ich internacjonalizacji. Dotychczas temat ten nie był bowiem w literaturze krajowej poruszany, a w każdym razie nie na tak szeroką skalę i nie w sposób tak pogłębiony, jak wywody Autora recenzowanej książki. Więcej…

Żemła M. (2016). Funkcja turystyczna miasta w procesie internacjonalizacji miasta – recenzja, “Turystyka kulturowa” 2(2016), 146-148.


Danuta Strahl, recenzja rozprawy habilitacyjnej

Tematyka monografii jest bardzo interesująca i wpisująca się niezwykle obiecująco w aktualne dylematy rozwojowe świata. Uważam bowiem, że problem internacjonalizacji jest fundamentalnym problemem rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego, który albo może doprowadzić świat do pokojowego współistnienia albo pogłębić różnice ekonomiczne i społeczne w postrzeganiu systemu wartości, a w konsekwencji może sprawić, że świat przestanie dążyć do równowagi i ładu gospodarczego, społecznego i kulturowego. (…) Habilitant w swoim projekcie badawczym schodzi na poziom miast i odnosi funkcję turystyczną do procesów internacjonalizacji zachodzących w miastach metropolitalnych. To dobry wybór obiektów badania, bo miasta metropolitalne stanowią niewątpliwie obiekty, które dają szanse na pomiar tego zjawiska.

(…) Oceniając monografię z punktu widzenia wkładu Autora do dyscypliny naukowej ekonomia pragnę zauważyć, iż: w zakresie poznawczym zostały zidentyfikowane procesy internacjonalizacji miasta poprzez funkcję turystyczną. Praca jest osadzona w teoretycznych aspektach procesów rozwojowych zorientowanych na skalę mikro i mezo z odniesieniem do roli funkcji turystycznej w tych procesach. (…) Na uwagę zasługuje spośród czterech przedstawionych ujęć turystki wielkomiejskiej jej relacyjny charakter, co jest widoczne w badaniach empirycznych, w których Autor akcentuje wszelkie możliwe powiązania wewnętrzne w ramach każdego elementu triady i zewnętrzne między elementami triady. Trzeba też zauważyć wkład Autora w odniesieniu tych rozważań do dorobku teoretycznego w zakresie koncepcji funkcjonalnej miast: a więc do bazy ekonomicznej miasta, która stanowi potem podstawowy układ odniesienia badań empirycznych.

(…) Kolejnym osiągnięciem Autora jest propozycja metodologiczna badania prowadząca do zaproponowania swoistego modelu – triady badania związków między funkcją turystyczną a procesami internacjonalizacji miast. Koncepcja jest kompleksowa, łącząca wątek metodyczny z aspektem formalnym polegającym na zbudowaniu zasad postępowania w pomiarze internacjonalizacji funkcji turystycznej i wreszcie wpływu funkcji turystycznej na proces internacjonalizacji. Wskazując osiągnięcia Habilitanta dla rozwoju dyscypliny ekonomia nie można pominąć wyników szeroko, nawet bardzo szeroko zakrojonych badań empirycznych. Rezultaty tych badań pozwoliły na realizację celu poznawczego, a badania były możliwe do przeprowadzenia z uwagi na właściwie opracowaną koncepcję metodologiczną.

Oceniając efekt badawczy Habilitanta pragnę odnieść się do refleksji Autora ujętych w „Podziękowaniu”. Dr Piotr Zmyślony porównuje pisanie książki o charakterze naukowym do surrealistycznego maratonu, podczas którego zawodnik „pije napój rozpraszający oraz koktajl składający się mieszaniny euforii, ciekawości, apatii i rozdrażnienia”. W tym maratonie Autor zostawia miejsce wielu innym osobom. Sądzę, że w biegu do mety znajdzie się i miejsce dla recenzenta. Zatem powiem tak: o euforię zawsze najtrudniej, ale tematyka zgłoszonego osiągnięcia naukowego niewątpliwie wzbudziła ciekawość i to wielką, za to żadnej apatii i żadnego rozdrażnienia nie wzbudziła, a wręcz pozwoliła na pozytywną ocenę wysiłku badawczego.

Strahl D., Recenzja dorobku naukowego dr Piotra Zmyślonego ze wskazania Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w związku z przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Postępowanie awansowe – Piotr Zmyślony, 2-L-9131-2015, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.


Ewa Małuszyńska, recenzja rozprawy habilitacyjnej

Po zapoznaniu się z rozprawą habilitacyjną oraz pozostałym dorobkiem dra Piotra Zmyślonego, biorąc pod uwagę ich wszystkie zalety i słabości stwierdzam, że dorobek ten zasługuje na pozytywną ocenę, jako wnoszący oryginalne obserwacje i wnioski do ekonomii, w szczególności do problematyki ekonomiki turystyki, w tym zagadnień dotyczących znaczenia turystyki w rozwoju i internacjonalizacji miast. Zarówno rozprawa habilitacyjna, jak i pozostały dorobek naukowy Habilitanta oraz praca dydaktyczna i organizacyjna po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, spełniają warunki ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego (…) i uzasadniają wniosek dra Piotra Zmyślonego nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Małuszyńska E. (2016). Recenzja rozprawy habilitacyjnej i pozostałego dorobku naukowo-badawczego oraz dydaktycznego i organizacyjnego dra Piotra Zmyślonego, Postępowanie awansowe – Piotr Zmyślony, 2-L-9131-2015, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.


Małgorzata Bednarczyk, recenzja rozprawy habilitacyjnej

Autor podjął próbę postawienia głównego problemu badawczego na pograniczu trzech wielowymiarowych przestrzeni badawczych, jakimi są ekonomika turystyki, internacjonalizacja i ekonomika zarządzania miastami. Jest to próba w takim samym stopniu odważna, jak i niestandardowa dla badań naukowych, co wynika głównie z zagrożenia trywializacją i ogólnikowością wniosków diagnostycznych. Dr Piotr Zmyślony określił zmienne opisujące strukturalne wymiary zarówno turystyki wielkomiejskiej, jak również funkcjonalno-zasobowe miasta poprzez jej relacje z internacjonalizacją systemu zarządzania miastem. Te wielopoziomowe zależności pozwoliły Autorowi na szkic modelu internacjonalizacji funkcji turystycznej miast z punktu widzenia ich potencjału. Na tej podstawie dr Piotr Zmyślony zidentyfikował strukturę i poziom międzynarodowego potencjału największych polskich miast w zakresie ich funkcji turystycznej.

Bednarczyk M. (2016). Opinia na temat osiągnięć i dorobku naukowo-badawczego oraz osiągnięć dydaktycznych i popularyzatorskich oraz współpracy międzynarodowej doktora Piotra Zmyślonego w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Postępowanie awansowe – Piotr Zmyślony, 2-L-9131-2015, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów.


Inne opinie

Andrzej Kowalczyk, „Turystyka kulturowa” 3(2016)

W polskiej literaturze przedmiotu zasygnalizowany wyżej problem [dziedzictwa historycznego] znalazł ostatnio odzwierciedlenie w pracy P. Zmyślonego [2015], która dotyczy różnych aspektów funkcji turystycznej współczesnych miast. W książce tej, którą można uznać za najlepszą monografię poświęconą roli turystyki w rozwoju miast w dobie globalizacji, jaka została wydana w Polsce, poświęcono uwagę m.in. znaczeniu dziedzictwa historycznego dla atrakcyjności turystycznej miasta [Zmyślony 2015, s. 67-69, rys. 7 – s. 71, s. 73]. Warto zauważyć, że P. Zmyślony podjął kwestię szeroko rozumianego dziedzictwa również we fragmencie odwołującym się do koncepcji miasta kreatywnego autorstwa R. Floridy, co nieczęsto zdarza się u autorów podejmujących problem kreatywności [Zmyślony 2015, s. 182].

Górna A., Górny K., Kowalczyk A. (2016). Dziedzictwo kolonialne jako atrakcja dla turystyki miejskiej, “Turystyka kulturowa” 3(2016), 56-90.


Piotr Zmyslony Funkcja turystyczna internacjonalizacja miast okladkaZmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron.

Opis książki, spis treści, wstęp

Recenzje anglojęzyczne

Zwykły wpis

2 myśli w temacie “Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [recenzje]

  1. Pingback: The Tourist Function in the Process of City Internationalization [review] | turystyka w mieście

  2. Pingback: Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja PDF cała książka] | turystyka w mieście

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s