PUBLIKACJE

Regiony turystyczne – Podstawy teoretyczne. Studium przypadków [publikacja]

Piotr Zmyślony | kwiecień 2014Regiony2014

Kruczek Z., Zmyślony P. (2014). Regiony turystyczne – Podstawy teoretyczne. Studium przypadków, podręcznik akademicki, PROKSENIA, 304 strony. [zakup tutaj]

1. TEORETYCZNE PODSTAWY REGIONALIZACJI TURYSTYCZNEJ

1.1. Pojęcie regionu, region turystyczny

1.2. Metody delimitacji regionów turystycznych

1.3. Typy regionów turystycznych

1.4. Przestrzeń turystyczna – eksploracji, penetracji, asymilacji, kolonizacji, urbanizacji. Wybrane koncepcje ewolucji przestrzeni turystycznej

Studium przypadku 1.1. Ewolucja przestrzeni turystycznej – Papua – Nowa Gwinea

Studium przypadku 1.2. Wykorzystanie cyklu Butlera i teorii chaosu do interpretacji rozwoju uzdrowiska Żegiestów-Zdrój

Studium przypadku 1.3. Dubrownik – kształtowanie cyklu życia turystycznego pod wpływem nagłych wydarzeń politycznych 

2. MAKROREGIONY I REGIONY TURYSTYCZNE

2.1. Makroregiony turystyczne świata według Światowej Organizacji Turystyki

2.2. Struktura regionalna i subregionalna międzynarodowego ruchu turystycznego

Studium przypadku 2.1. Chińczycy podróżnicy zalewają świat

2.3. Światowe centra turystyki

Studium przypadku 2.2. Kreowanie nowego światowego centrum turystyki na przykładzie Dubaju

Studium przypadku 2.3. Zawrotna kariera Las Vegas

2.4. Regionalizacja turystyczna Europy. Turystyka w Unii Europejskiej

2.5. Regionalizacja turystyczna Polski

2.6. Struktura regionalna ruchu turystycznego w Polsce

3. ZASADY GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONACH

3.1. Ekonomiczne znaczenie turystyki w regionie

Studium przypadku 3.1. Symulacja efektu mnożnikowego w regionie Torbay w południowo-zachodniej Anglii

Studium przypadku 3.2. Zmiana struktury zawodowej pod wpływem turystyki w tradycyjnej społeczności amiszów w hrabstwie Lancaster (Pensylwania, USA)

Studium przypadku 3.3. Wenecja – negatywne zjawiska towarzyszące niekontrolowanemu wzrostowi ruchu turystycznego

3.2. Rozwój zrównoważony w turystyce – przykłady regionalne

Studium przypadku 3.4. Rozwój zrównoważony na Przysłopiu (Małopolska)

Studium przypadku 3.5. Greenways w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Studium przypadku 3.6. Turystyka zrównoważona w królestwie Bhutanu

3.3. Regionalne produkty turystyczne

Studium przypadku 3.7. Kreowanie nowych produktów w projekcie „Turystyka – Wspólna Sprawa”

Studium przypadku 3.8. Program Rozwoju Produktów Turystycznych Miasta Lublin

4. ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ W REGIONIE

4.1. Koncepcja i zakres zarządzania turystyką w regionie

Studium przypadku 4.1. Detroit i inne miasta – początki zarządzania turystyką w Stanach Zjednoczonych

Studium przypadku 4.2. Wioski tematyczne w Polsce – podejście zorientowane na społeczność lokalną w zarządzaniu turystyką na obszarach wiejskich

Studium przypadku 4.3. Berlin Tourismus & Kongress GmbH: podejście korporacyjne w zarządzaniu turystyką w regionie metropolitalnym

4.2. Podmioty zarządzające turystyką w regionie – Destination Management Organizations (DMO)

Studium przypadku 4.4. Turismo de Lisboa – charakterystyka funkcjonowania DMO w formie stowarzyszenia non profit

Studium przypadku 4.5. Vienna Tourism Board – charakterystyka funkcjonowania DMO jako instytucji sektora publicznego

4.3. Funkcje i zadania DMO

Studium przypadku 4.6. Consorzio Turistico Volterra Valdicecina Valdera (Toskania, Włochy) – realizacja funkcji podmiotów zarządzających w praktyce

Studium przypadku 4.7. Tyrolskie związki turystyczne: zarządzanie turystyką w górskim makroregionie o dużym natężeniu funkcji turystycznej

4.4. Lokalne i regionalne organizacje turystyczne w Polsce

Studium przypadku 4.8. Gdańska Organizacja Turystyczna – zarządzanie turystyką w mieście przez LOT

Studium przypadku 4.9. Śląska Organizacja Turystyczna – zarządzanie turystyką w regionie przez ROT

4.5. Uwarunkowania zarządzania turystyką w regionie

Studium przypadku 4.10. Współpraca LOT z podmiotami tworzącymi miejską ofertę turystyczną w ramach organizacji wydarzenia promocyjnego „Poznań za pół ceny!” – ocena syntetyczna po sześciu edycjach

5. STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONIE

5.1. Kluczowe aspekty procesu tworzenia strategii

Studium przypadku 5.1. Strategia rozwoju turystyki i promocji gminy Smołdzino – podejście rynkowo-produktowe w tworzeniu strategii

Studium przypadku 5.2. Sankt Petersburg – międzynarodowa strategia rozwoju i promocji turystyki tworzona przez ekspertów zewnętrznych

5.2. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionie – etapy i procedury

Studium przypadku 5.3. Poznańska metropolitalna oferta turystyczna – wykorzystanie koncepcji cyklu zmiany strategicznej do tworzenia turystycznego programu strategicznego

Studium przypadku 5.4. Programowanie struktury produktów turystycznych dla obszaru działania LGD Wielkopolska Gościnna

5.3. Marka i wizerunek regionu turystycznego

Studium przypadku 5.5. Radzyńska Kraina Serdeczności – strategia promocji marki powiatu radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski

Studium przypadku 5.6. Pomiar wizerunku Wielkopolski jako regionu turystycznego 2011–2013

5.4. Pozyskiwanie środków na rozwój turystyki

Spis treści PDF do pobrania

WPROWADZENIE

Podręcznik Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studium przypadków ma charakter kompendium, czyli zestawu podstawowych wiadomości z przedmiotu o tej samej nazwie realizowanego na studiach II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.  Podręcznik jest zgodny z ministerialnymi standardami kształcenia (zał. 108 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 r.). Może być również wykorzystywany na tych kierunkach studiów, na których turystyka występuje jako specjalizacja lub specjalność uzupełniająca, np. zarządzanie regionem turystycznym, geografia z turystyką, ekonomia z turystyką, zagospodarowanie turystyczne itp.

Przedmiot regiony turystyczne realizowany jest od 2007 roku na II stopniu studiów magisterskich. Celem nauczania tego przedmiotu jest pokazanie, po co i w jaki sposób wydziela się regiony turystyczne oraz jakie są możliwości wykorzystania turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego i lokalnego. W podręczniku zawarto teoretyczne zagadnienia regionalizacji (pojęcie regionu, istota regionalizacji gospodarczej, metody delimitacji regionów, region turystyczny jako kategoria przestrzenna, typy regionów turystycznych i ich powiązania z przestrzenią turystyczną).

W drugiej części podręcznika prezentowane są makroregiony turystyczne świata według propozycji Światowej Organizacji Turystyki, światowe centra turystyki, analizowana jest również struktura regionalna światowego ruchu turystycznego. Bardziej szczegółowa prezentacja regionalizacji turystycznej Europy oraz Polski ma na celu pokazanie specyfiki wydzielanych regionów.

W dalszych rozdziałach zawarta jest analiza regionów ekonomicznych i przedstawienie gospodarki turystycznej w regionach, podstaw tworzenia strategii rozwoju i zasad sterowania ruchem turystycznym. Tematyka ta ma przygotować słuchaczy do pełnienia w przyszłości funkcji zawodowych w gospodarce turystycznej – od tworzenia produktów turystycznych, poprzez zarządzanie podmiotami turystycznymi aż po analizę wpływu turystyki na rozwój regionów. Pomocne w przyswojeniu treści programu przedmiotu są zawarte w podręczniku liczne przykłady (studium przypadku) ilustrujące referowane zagadnienia teoretyczne. Mamy nadzieję, że publikacja służyć będzie studentom uczelni wyższych, w których przedmiotem wykładów są regiony turystyczne, oraz praktykom. Autorzy i Wydawca będą wdzięczni za wszelkie uwagi przydatne w doskonaleniu tej publikacji.

Zwykły wpis