Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne [publikacja]

Natalia Piechota

Abstrakt: W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy funkcjonowania convention bureaux (CBs), nawiązujące do nurtu instytucjonalizmu oraz zjawiska konkurencyjności regionów. Skoncentrowano się na problemie, w jaki sposób powyższe nurty teoretyczne mogą być użyteczne w wyjaśnianiu roli convention bureaux jako instytucji oddziałujących na konkurencyjność miast, w odniesieniu do turystyki oraz całej lokalnej gospodarki. Analizie poddano najważniejsze teorie i modele konkurencyjności regionów oraz konkurencyjności regionów turystycznych, wskazując jakie miejsce zajmują w nich convention bureaux oraz przemysł spotkań.

Słowa kluczowe: convention bureaux, miasta, instytucje, konkurencyjność regionów

Piechota, N. (2015). Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 40/2015, s. 83-93.

Competitiveness of Polish cities on European tourism market [publikacja]

Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony

Abstract: The article presents results of measuring competitiveness of Polish cities at European tourism market. First, competitiveness concepts derived from microeconomic and macroeconomic approach are described. Then, the methodology of measuring cities’ competitiveness is presented, which is mainly based on the demand and supply indicators. Finally, the competitiveness analyses is carried out. The research results show that the competitiveness of Polish cities at European tourism market is not very high, measured both by the value of the synthetic indicator and particular detailed criteria. It is international research orientation that reflects the actual competitive potential of a city and a wide horizon of perceiving competitors regains a natural development perspective.

Keywords: tourist competitiveness, cities competitiveness, competitiveness indicators, Poland.

Nawrot Ł., Zmyślony P. (2013). Competitiveness of Polish cities at European tourism market, „Actual Problems of Economics”, 10(148), 381-392. [PDF]

Konkurencyjność Poznania na krajowym rynku turystycznym [publikacja]

Piotr Zmyślony, Łukasz Nawrot

Ze wstępu: W ostatnich latach w gospodarce turystycznej obserwuje się rozszerzanie zakresu mierzenia konkurencyjności: od tradycyjnych czynników konkurencyjności (wielkość podstawowych zasobów) do tzw. czynników miękkich, związanych z otocze- niem kulturowym, społecznym i instytucjonalnym, takich jak dziedzictwo kulturowe, wizerunek, otwartość społeczna (Dziembowska-Kowalska, Funck 1999, Dołęgowski 2002). Badanie konkurencyjności Poznania na rynku turystycznym za- proponowane w niniejszym opracowaniu opiera się na aktualnych koncepcjach i modelach ogólnych stworzonych na potrzeby poziomu makro- i mezoekonomicznego.

Na potrzeby mierzenia konkurencyjności Poznania przyjęto, że jest ona zjawiskiem relatywnym i mierzalnym, dlatego można ją badać w odniesieniu do innych miast za pomocą wymiernych, obiektywnych danych liczbowych, a nie opinii poszczególnych grup respondentów. Ograniczono się przy tym do badania konkurencyjności statycznej, a więc pozycji konkurencyjnej (strona popytowa) oraz potencjału konkurencyjnego (strony podażowa). Założono także, że ogólny potencjał turystyczny miasta jest składową różnorodnych zasobów pierwotnych, wtórnych i wynikowych, których znaczenie jest zależne od obsługiwanych rynków, dlatego należy wyodrębnić wskaźniki opisujące konkurencyjność Poznania z punktu widzenia turystyki biznesowej i kulturowej (stanowiące dwa główne rynki odbiorców oferty miasta). Biorąc pod uwagę wspomniane we wstępie procesy internacjonalizacyjne, przyjęto, że konkurencyjność miast powinna być mierzona zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego rynku odbiorców. Zebrane dane źródłowe odnoszą się do 2010 roku. Zakres podmiotowy, a więc zakres konkurencji Poznania, obejmuje największe polskie miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawę, Wrocław.

Zmyślony P., Nawrot Ł. (2012). Konkurencyjność Poznania na krajowym rynku turystycznym, w: Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, T. Kaczmarek (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 22, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 131-142 [PDF pełen tekst].