Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. [raport]

Robert Bęben, Teresa Buczak, Jarosław Górski, Magdalena Kachniewska, Adam Mikołajczyk, Bartłomiej Walas, Piotr Zmyślony

Wprowadzenie

Diagnoza stanu turystyki w m.st. Warszawie w 2017 r. (dalej: Diagnoza) jest opracowaniem służącym ocenie aktualnego stanu turystyki m.st. Warszawy, w oparciu o istniejące badania i analizy dotyczące wielu powiązanych zagadnień odnoszących się tak do popytowej, jak i podażowej strony funkcjonowania rynku turystycznego w Warszawie. W toku prac nad Diagnozą przeprowadzono cykl indywidualnych wywiadów pogłębionych z dyrekcją Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, Stołecznego Biura Turystyki, Warszawskiej Organizacji Turystycznej i Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wnioski z prac analitycznych i diagnostycznych były również konsultowane z interesariuszami warszawskiej turystyki (w tym z branżą turystyczną) podczas dwóch warsztatów.  Czytaj dalej

Współczesne role convention bureaux a konkurencyjność polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań [raport]

Branża spotkań w Polsce dynamicznie się rozwija [PCB 2017], ale jak dotąd nie zbadano, na ile polskie miasta są konkurencyjne pod względem przyciągania spotkań międzynarodowych. Z kolei na ich konkurencyjność w tym sektorze wpływa m.in. działalność convention bureaux (CB), lecz to również nie było przedmiotem szczegółowych badań naukowych. W zagranicznej literaturze koncentrowano się przeważnie na przedstawieniu różnorodnych ról, jakie CB może pełnić w mieście i lokalnej branży spotkań [Wang 2008], odwołując się głównie do przykładu podmiotów z Ameryki Północnej [m.in. Getz, Anderson i Sheehan 1998; Morrison, Bruen i Anderson 1998]. Jednakże nawet autorzy podejmujący próbę zdefiniowania CB nie są zgodni co do tego, którą z ról CB należałoby uznać za nadrzędną w porównaniu do pozostałych funkcji i w związku z tym, które zadania spośród realizowanych przez CB powinny być traktowane priorytetowo.

Dlatego przeprowadzono badanie, które z jednej strony polegało na określeniu poziomu konkurencyjności polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań, a z drugiej – na wskazaniu ról, które powinny odgrywać działające w nich CB. Badanie to było częścią większego projektu, w którym analizie poddano również zadania i role zagranicznych CB, a więc instytucji stanowiących pewien wzór lub przynajmniej punkt odniesienia dla polskich podmiotów. Szczegółowe informacje na temat zagranicznych CB zawarto w raporcie pt. „Contemporary Roles of Convention Bureaux”, stanowiącym istotne uzupełnienie tego opracowania. Dzięki szerokiemu spojrzeniu było możliwe określenie podstawowych zadań krajowych CB oraz kierunku ich ewolucji, w zależności od poziomu konkurencyjności miast, w których te instytucje działają. Czytaj dalej

Z twarzy podobny do nikogo, czyli o „gębach” polskich miast na rynku spotkań

twarze Chernoffa

Może jednak nie tak zupełnie podobny do nikogo, ponieważ przyglądając się twarzom polskich miast można dostrzec, że część z nich jest do siebie podobna. Na tym polega idea tzw. twarzy Chernoffa, ponieważ tworzy się je, aby zaprezentować graficznie podobieństwo lub brak podobieństwa między badanym obiektami uwzględniając wiele różnych cech jednocześnie. Parametrom opisującym wygląd twarzy przypisuje się określone zmienne, charakteryzujące przedmiot badania (w tym przypadku: konkurencyjność polskich miast na międzynarodowym rynku spotkań). Dzięki temu można porównać np. miasta w taki sam sposób jak ludzi – które są do siebie podobne, bo mają zbliżoną szerokość twarzy, długość nosa czy rozstaw oczu i brwi, a więc które wykazują podobieństwo pod względem wartości określonych zmiennych. Czytaj dalej

Rola convention bureau w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego miast – założenia projektu badawczego [publikacja]

Streszczenie: Ze względu na nasilanie się konkurencji pomiędzy regionami turystycznymi, w tym między miastami, konieczne jest poszukiwanie zasobów i rozwiązań, które przyczynią się do wzmacniania potencjału konkurencyjnego poszczególnych jednostek przestrzennych. Jednym z owych sposobów może być przyciąganie wydarzeń oraz rozwijanie szeroko pojętego przemysłu spotkań, określanego też jako turystyka biznesowa. Zarządzaniem tym segmentem turystyki zajmują się Convention Bureaux, a więc w omawianym zakresie to efektywność prowadzonych przez nie działań powinna wpływać na potencjał konkurencyjny określonego miasta. W związku z powyższym w artykule zawarto najważniejsze założenia projektu badawczego mającego na celu określenie roli Convention Bureau w kształtowaniu tego potencjału. Omówiono przede wszystkim uzasadnienie podjęcia tematu, a także przedstawiono problem badawczy, cel, hipotezę oraz zarys metodyczny. Artykuł stanowi koncepcję rozprawy doktorskiej.

Słowa kluczowe: Convention Bureau, branża spotkań, potencjał konkurencyjny, miasta, turystyka

Piechota, N. (2016). Rola convention bureau w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego miast – założenia projektu badawczego, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, nr 1(17), s.271-282 [PDF].

The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach [publikacja]

Natalia Piechota

Abstract: According to M. Porter’s (1990) competitive advantage of nations approach, destination competitiveness is based on competitiveness of local industries. Because of dynamic development of the meetings industry in recent years, this industry can be a way of creating city competitiveness. According to neoinstitutional theory, being successful in this field depends largely on the height of transaction costs in the industry and on a convention bureau’s activity. This organisation can be treated as one of city’s resources and it helps to use other resources in more effective way, which can also influence city competitiveness. Therefore, there is a question: what is the influence of a convention bureau on transaction costs in the meetings industry and thereby on city competitiveness? The aim of this paper is to recognise the transaction costs in the meetings industry and to examine the impact of a convention bureau on reducing them. This institution can reduce transaction costs by playing several roles, especially by being an agent of a city. The investigation based on a literature review is a first attempt in further research.

Key words: convention bureau, meetings industry, transaction costs, city competitiveness

Piechota, N. (2016). The impact of convention bureau’s activity on transaction costs in the meetings industry – a theoretical approach, Working Papers – Faculty of International Business and Economics, Poznan University of Economics, 2016/1.

Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne [publikacja]

Natalia Piechota

Abstrakt: W artykule przedstawiono teoretyczne podstawy funkcjonowania convention bureaux (CBs), nawiązujące do nurtu instytucjonalizmu oraz zjawiska konkurencyjności regionów. Skoncentrowano się na problemie, w jaki sposób powyższe nurty teoretyczne mogą być użyteczne w wyjaśnianiu roli convention bureaux jako instytucji oddziałujących na konkurencyjność miast, w odniesieniu do turystyki oraz całej lokalnej gospodarki. Analizie poddano najważniejsze teorie i modele konkurencyjności regionów oraz konkurencyjności regionów turystycznych, wskazując jakie miejsce zajmują w nich convention bureaux oraz przemysł spotkań.

Słowa kluczowe: convention bureaux, miasta, instytucje, konkurencyjność regionów

Piechota, N. (2015). Convention Bureaux jako instytucje wpływające na konkurencyjność miast – ujęcie teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula 40/2015, s. 83-93.

Competitiveness of Polish cities on European tourism market [publikacja]

Łukasz Nawrot, Piotr Zmyślony

Abstract: The article presents results of measuring competitiveness of Polish cities at European tourism market. First, competitiveness concepts derived from microeconomic and macroeconomic approach are described. Then, the methodology of measuring cities’ competitiveness is presented, which is mainly based on the demand and supply indicators. Finally, the competitiveness analyses is carried out. The research results show that the competitiveness of Polish cities at European tourism market is not very high, measured both by the value of the synthetic indicator and particular detailed criteria. It is international research orientation that reflects the actual competitive potential of a city and a wide horizon of perceiving competitors regains a natural development perspective.

Keywords: tourist competitiveness, cities competitiveness, competitiveness indicators, Poland.

Nawrot Ł., Zmyślony P. (2013). Competitiveness of Polish cities at European tourism market, „Actual Problems of Economics”, 10(148), 381-392. [PDF]

Konkurencyjność Poznania na krajowym rynku turystycznym [publikacja]

Piotr Zmyślony, Łukasz Nawrot

Ze wstępu: W ostatnich latach w gospodarce turystycznej obserwuje się rozszerzanie zakresu mierzenia konkurencyjności: od tradycyjnych czynników konkurencyjności (wielkość podstawowych zasobów) do tzw. czynników miękkich, związanych z otocze- niem kulturowym, społecznym i instytucjonalnym, takich jak dziedzictwo kulturowe, wizerunek, otwartość społeczna (Dziembowska-Kowalska, Funck 1999, Dołęgowski 2002). Badanie konkurencyjności Poznania na rynku turystycznym za- proponowane w niniejszym opracowaniu opiera się na aktualnych koncepcjach i modelach ogólnych stworzonych na potrzeby poziomu makro- i mezoekonomicznego.

Na potrzeby mierzenia konkurencyjności Poznania przyjęto, że jest ona zjawiskiem relatywnym i mierzalnym, dlatego można ją badać w odniesieniu do innych miast za pomocą wymiernych, obiektywnych danych liczbowych, a nie opinii poszczególnych grup respondentów. Ograniczono się przy tym do badania konkurencyjności statycznej, a więc pozycji konkurencyjnej (strona popytowa) oraz potencjału konkurencyjnego (strony podażowa). Założono także, że ogólny potencjał turystyczny miasta jest składową różnorodnych zasobów pierwotnych, wtórnych i wynikowych, których znaczenie jest zależne od obsługiwanych rynków, dlatego należy wyodrębnić wskaźniki opisujące konkurencyjność Poznania z punktu widzenia turystyki biznesowej i kulturowej (stanowiące dwa główne rynki odbiorców oferty miasta). Biorąc pod uwagę wspomniane we wstępie procesy internacjonalizacyjne, przyjęto, że konkurencyjność miast powinna być mierzona zarówno w odniesieniu do krajowego, jak i międzynarodowego rynku odbiorców. Zebrane dane źródłowe odnoszą się do 2010 roku. Zakres podmiotowy, a więc zakres konkurencji Poznania, obejmuje największe polskie miasta: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawę, Wrocław.

Zmyślony P., Nawrot Ł. (2012). Konkurencyjność Poznania na krajowym rynku turystycznym, w: Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, T. Kaczmarek (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 22, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 131-142 [PDF pełen tekst].