Piotr Zmyślony – Dydaktyka i seminarium | Teaching and supervising

Dydaktyka | Didactics

 • Turystyka miejska | UEP
 • Zarządzanie turystyką w regionie | UEP
 • Marketing w turystyce | UEP
 • Turystyka biznesowa | UEP
 • Kooperacja w biznesie międzynarodowym | UEP
 • Programowanie i ocena inwestycji w turystyce | UEP

Prace doktorskie | PhD supervision

 • 2017 | Natalia PiechotaRola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta | promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Zmyślony, prof. nadzw. UEP | 27 czerwca 2017,
  • wyróżnienie w ramach XIV edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” w 2018 roku.

Seminaria magisterskie i dyplomowe | Master and bachelor seminars

2021-2022 | seminarium magisterskie Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki miejskiej i biznesowej | UEP IGM

 • The impact of entrepreneurial orientation on ICT adoption in small- and medium-sized family enterprises in the service industry.

2020-2021 | seminarium magisterskie Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki miejskiej i biznesowej | UEP IGM

 • Znaczenie wystaw światowych dla kształtowania soft power państw w nich uczestniczących
  • Karolina Andrzejczak, pierwsza nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z obszaru turystyki biznesowej Przemysł spotkań na 5! organizowanym przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (2022).
 • Organizacja międzynarodowych zawodów jeździeckich w przestrzeni otwartej miasta na przykładzie miasta Poznania
  • Sara Cierechowicz, druga nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z obszaru turystyki biznesowej Przemysł spotkań na 5! organizowanym przez Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (2022).
 • Wpływ rozwoju trendów ekologicznych na zachowania konsumentów usług turystycznych.

2019-2020 | seminarium magisterskie Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki miejskiej i biznesowej | UEP IGM

 • Możliwości rozwoju turystyki filmowej w Poznaniu: podejście organizacyjne i produktowe.
 • Relationship between the city’s attractiveness and air transport development: the cases of Lodz, Poznan and Gdansk.
 • Wartość konsumencka usług noclegowych gospodarki współdzielenia według Polaków pokolenia Y.
 • Wpływ sytuacji politycznej na rozwój turystyki: studium przypadku Libanu.
 • Wpływ relacji biznesowych między firmą animacyjną a hotelem na kształtowanie produktu animacji czasu wolnego.

2018-2019 | seminarium magisterskie Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Konflikty w przestrzeni turystycznej – przykład Miasta Poznania.
  • Marta Woźniak, wyróżnienie w VII Edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki [ogłoszenie]
 • Stosowanie analizy strategicznej jako wyraz dojrzałości strategicznej zarządzania rozwojem turystyki w miastach.
 • Możliwości rozwoju biroturystyki w województwie wielkopolskim.

2017-2018 | seminarium magisterskie Turystyka miejska i biznesowa | UEP WGM

 • Stan i możliwości rozwoju turystyki luksusowej w Poznaniu.
 • Problemy i konflikty społeczne wynikające z nadmiernego rozwoju turystyki na przykładzie Berlina.
 • Monitoring rozwoju funkcji turystycznej jako wyraz zaawansowania strategicznego polskich miast.
 • Współtworzenie wartości w ramach czasu wolnego w miastach na przykładzie flaneryzmu.
 • Powstanie i rozwój e-sportu jako aktywności sportowej, rozrywkowej oraz działalności gospodarczej.

2016-2017 | seminarium licencjackie Turystyka miejska i biznesowa| UEP WGM

 • Strategie prowadzenia działalności przez przewodników turystycznych po deregulacji.
 • Usługi konferencyjne jako czynnik konkurencyjności Poznania na rynku spotkań w segmencie wydarzeń średniej wielkości.
 • Kostrzyn nad Odrą: Przystanek Woodstock czy coś więcej? Wpływ wydarzenia kulturowego na atrakcyjność turystyczną małego miasta.
 • Organizowanie jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie „Blow Up Hall 5050” w Poznaniu.
 • Uwarunkowania rozwoju turystyki kwalifikowanej w Metropolii Poznań: przykład infrastruktury i wydarzeń związanych ze sportem ekstremalnym.
 • Bariery rozwoju przestrzeni przyjaznej turystom na przykładzie Poznania.
 • Rola wirtualnej rzeczywistości w kształtowaniu motywacji uczestnictwa w turystyce ekstremalnej na przykładzie spadochroniarstwa
  • Marta Pilarczyk, pierwsza nagroda w XXII edycji Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych 2017 organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, oddział w Koszalinie [ogłoszenie];
  • Marta Pilarczyk, wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017 organizowane przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu [ogłoszenie].
 • Dostosowanie usług Poznańskiego Roweru Miejskiego do potrzeb turystów zagranicznych.

2015-2016 | seminarium licencjackie Turystyka miejska i biznesowa| UEP WGM

 • Metropolitarny produkt turystyki rowerowej – przykład Poznania.
 • Znaczenie animacji czasu wolnego na przykładzie działań biura podróży Neckermann Polska.
 • Proces ofertowania o organizację międzynarodowej konferencji na przykładzie projektu oferty miasta Amsterdam.
 • Wpływ aktywności ruchów obywatelskich na atrakcyjność turystyczną miasta Poznania.
 • Wpływ rewitalizacji Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na atrakcyjność miasta oraz aktywizację przedsiębiorczości w obszarze turystyki.
 • Możliwości rozwoju nowych form turystyki miejskiej w Poznaniu.
 • Wpływ funkcjonowania parku wodnego na atrakcyjność turystyczną miasta na przykładzie Uniejowa.

2014-2015 | seminarium licencjackie Turystyka miejska i biznesowa| UEP WGM

 • Cykl życia funkcji turystycznej miasta na przykładzie Warszawy.
 • Rozwój turystyki miejskiej w krajach rozwijających się na przykładzie Nairobi.
 • Rozwój produktu nowoczesnego muzeum na przykładzie Bramy Poznania.

2013-2014 | seminarium licencjackie Turystyka miejska i biznesowa| UEP WGM

 • Strategia międzynarodowa Poznania w sektorze turystyki.
 • Cykl życia Katowicjako produktu turystycznego.
 • Czynniki wpływające na satysfakcje klientów Kolejki Górskiej Adrenaline.
 • Wpływ działań strategicznych Wrocławia na umiędzynarodowienie funkcji turystycznej miasta.
 • Zarządzanie Turystyką w Bawarii.
 • Strategiczny rozwój turystyki w prowincji Huelva w aspekcie międzynarodowym.
 • Wpływ realizacji projektu „Kalisia 18’5” na rozwój turystyki miasta Kalisza.
 • Czynniki wpływające na poziom satysfakcji konsumentów korzystających z toru saneczkowego w ramach kompleksu Malta SKI.
 • Cykl życia funkcji turystycznej Szczecina.
 • Wpływ działań proturystycznych podejmowanych w Poznaniu na rozwój turystyki w Kórniku.
 • Organizacja wydarzeń sportowych jako narzędzie promocji miasta na przykładzie Poznań Maraton.

2012-2013 | seminarium licencjackie Turystyka miejska i biznesowa| UEP WGM

 • Ocena opłacalności inwestycji krytego skateparku na terenie osiedla Winiary w Poznaniu.
 • Rozwój systemów rowerów miejskich a turystyka: przykład Poznania.
 • Wpływ Wielkiej Pętli Wielkopolski na rozwój turystyczny Śremu.
 • Możliwości rozwoju produktu turystyki filmowej w Warszawie.
 • Wpływ działań z zakresu city placement na wizerunek miasta na przykładzie Poznania.
 • Możliwości wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania ceną w instytucjach kultury w Poznaniu.
 • Metropolia lizbońska jako destynacja polskich turystów.
 • Turystyka autostopowa oraz couchsurfing w Polsce.

2011-2012 | seminarium licencjackie Turystyka miejska i biznesowa| UEP WGM

 • Perspektywy rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej w wymiarze międzynarodowym w powiecie brodnickim za pośrednictwem funduszy unijnych.
 • Wpływ Toruń Convention Bureau Copernicus na rozwój międzynarodowej turystyki biznesowej w Toruniu.
 • Podróże służbowe przedstawicieli aptecznych.
 • Geocaching jako sposób na promocję miasta na przykładzie Poznania.
 • Dostosowanie usługi hotelarskiej do potrzeb turystów biznesowych na przykładzie Hotelu Safir w Poznaniu.
 • Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w działalności marketingowej hotelu w obszarze turystyki biznesowej na przykładzie pałacu w Popowie Starym.
 • Łączenie motywów służbowych z osobistymi jako podstawa oferty skierowanej do indywidualnych turystów biznesowych.
 • Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” a rozwój turystyki krajowej i zagranicznej w Koszalinie.
 • Cykl życia funkcji turystycznej Wrocławia.
 • Bariery utrudniające rozwój turystyki sportowej w Lubinie.

2010-2011 seminarium licencjackie Rozwój miejskich regionów turystycznych | UEP WGM

 • Możliwości rozwoju enoturystyki w Zielonej Górze i powiecie zielonogórskim w latach 2008 – 2013 w wymiarze międzynarodowym.
 • Ocena dostosowania oferty usługowej poznańskich hoteli do wymagań związanych z UEFA Euro2012.
 • Ocena poziomu organizacji wydarzenia międzynarodowego oraz atrakcyjności miasta na przykładzie opinii uczestników 32. Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Poznaniu.
 • Skuteczność marketingu społecznościowego w turytsyce na przykładzie działalności PLOT na Facebooku.
 • Działania promocyjne marki Poznań w opinii odbiorców zagranicznych.

2009-2010 seminarium licencjackie Rozwój miejskich regionów turystycznych| UEP WGM

2008-2009 | seminarium licencjackie Rozwój miejskich regionów turystycznych | UEP WGM

 • Wpływ studiowania za granicą na rozmiary zagranicznej turystyki przyjazdowej na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

2008-2009 | seminarium licencjackie Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | UEP WE

2007-2008 | seminarium licencjackie Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Możliwości rozwoju produktu/usługi targowej na przykładzie działalności Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • Zastosowanie metody zdarzeń krytycznych w badaniach jakości produktu turystycznego.
 • Zachowania turystyczne studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Wpływ powstawania wielkich centrów handlowo-kulturowych na rozwój turystyki miejskiej na przykładzie Starego Browaru w Poznaniu.
 • Wpływ wykorzystania środków unijnych na rozwój agroturystyki we Wschodniej Wielkopolsce.
 • Organizacja działalności sieciowego przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie hotelu System w Poznaniu.
 • Sposoby promocji turystycznej miasta Poznania.
 • Dysfunkcje turystyki rozrywkowej na przykładzie miasta Poznania.
 • Możliwości rozwoju usług przewodnickich w mieście Poznaniu.

2006-2007 | seminarium licencjackie Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Możliwości rozwoju turystyki przyjazdowej do Mińska.
 • Możliwości rozwoju nowego przedsiębiorstwa animacyjnego w Polsce.
 • Działania władz powiatowych w zakresie rozwoju turystyki wodnej na terenie powiatu świebodzińskiego.
 • Możliwości rozwoju turystyki w mieście Grodno w świetle działań władz terytorialnych.
 • Rola międzynarodowej współpracy samorządowej a aktywizacja turystyki w regionie na przykładzie gminy Szamotuły.
 • Możliwości działań marketingowych mających na celu pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji hotelarskiej na przykładzie Lubiąża.
 • Możliwości rozwoju turystyki rowerowej na terenie miasta Poznania.
 • Możliwości rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej w zurbanizowanych obszarach podmiejskich na przykładzie gminy Luboń.
 • Kierunki rozwoju kompleksu narciarskiego z uwzględnieniem zasad turystyki zrównoważonej na przykładzie SKIARENY „Szrenica” w Szklarskiej Porębie.

2005-2006 | seminarium licencjackie Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Tworzenie produktu turystycznego na wybranym obszarze na przykładzie Lednickiego Parku Krajobrazowego.
 • Znaczenie Internetu w dystrybucji usług turystycznych na przykładzie biura podróży Travelplanet.
 • Wpływ zagrożeń związanych z terroryzmem na zachowania nabywcze turystów na przykładzie pasażerów linii lotniczych.
 • Dywersyfikacja oferty turystycznej miasta Poznania poprzez rozwój infrastruktury sportowo-noclegowej oraz organizację imprez sportowych.
 • Bariery rozwoju farmerskich przedsiębiorstw turystycznych na Islandii.
 • Możliwości rozwoju turystyki wellness w Kołobrzegu.
 • Znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania informacją marketingową w funkcjonowaniu regionu turystycznego na przykładzie Alzacji.
  • Blanka Szpadzińska, II nagroda w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie organizowanym przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
  • podstawa projektu Poznańskiego Barometru Turystycznego.
 • Możliwości rozwoju oferty dla jednoosobowych gospodarstw domowych na polskim rynku turystycznym.

2004-2005 | seminarium licencjackie Ekonomiczne aspekty rozwoju regionów turystycznych | AEP WE

 • Możliwości rozwoju oferty dla klienta indywidualnego na przekładzie działalności biura podróży Ecco Holliday.
 • Szanse rozwoju turystyki w małych gminach podgórskich.