Jacek Borzyszkowski

Politechnika Koszalińska | Wydział Nauk Ekonomicznych | Katedra Turystyki i Marketingu | jacbo@wp.pl

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Turystyki i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką organizacji i zarządzania funkcją turystyczną. Jego zainteresowania badawcze dotyczą tematyki funkcjonowania poszczególnych podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki, a w szczególności organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej.


Specjalizacja | Research Interests

 • organizacja i zarządzanie turystyką
 • polityka turystyczna
 • funkcjonowanie organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej (destination management organizations – DMO)
 • związki pomiędzy turystyką a sportem
 • marketing w turystyce

Publikacje | Publications

Lata 2012-2017

 • Borzyszkowski J., Marczak M., Zarębski P. (2016). Spatial diversity of tourist function development: the municipalities of Poland’s West Pomerania Province, „Acta Geographica Slovenica”, 56-2, Znanstvenoraziskovalni Center Slovenske Akademije Znanosti In Umetnosti Geografski Inštitut Antona Melika, DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.769, 267-276.
 • Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A. (2016). Travel destinations of Polish LGBT community, „Researches Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management”, 45-1/2016, Novi Sad (Serbia), 11-24.
 • Borzyszkowski J., Lubowiecki-Vikuk A. (2016). Tourist activity of LGBT in European post-communist states: the case of Poland, „Economics & Sociology”, vol. 9, no. 1, DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/13, 192-208.
 • Dudziak S., Borzyszkowski J. (2016). Problem sezonowości popytu w turystyce na przykładzie wykorzystania bazy noclegowej w hotelach nadmorskich, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 43/3, „Zarządzanie”, tom 3, 79-88.
 • Borzyszkowski J. (2016). Ocena działalności organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej – implikacje dla teorii i praktyki, „E-mentor”, nr 4(66), 46-54.
 • Borzyszkowski J., Marczak M. (2015). Education sector as a stakeholder of destination management organizations. Cooperation of local DMOs with educational institutions, „European Review”, vol. 23, issue 4, Cambridge University (Wielka Brytania), DOI: 1017/S1062798715000228, 527-539.
 • Borzyszkowski J. (2015). The significance of promotion in destination management organizations’ activities, „e-Review of Tourism Research” (eRTR), vol. 11, No. 5/6, Department of Recreation, Park, and Tourism Sciences at Texas A&M University (USA), 83-95.
 • Borzyszkowski J. (2015). Demand for information among tourists-participants of huge sports events: an example of UEFA EURO 2012, „Journal of Tourism and Gastronomy Studies”, vol. 3, issue 3, Gazi University, Gölbaşı / Ankara (Turcja), 43-49.
 • Borzyszkowski J. (2015). The past, present and future of destination management organizations (DMO) – the example of national tourism organizations (NTO), (w:) Proceedings of the 9th International Management Conference, Management and Innovation for Competitive Advantage, I. Popa, C. Dobrin, C.N. Ciocoiu (red.), Editura ASE, Bukareszt (Rumunia), 56-66.
 • Zarębski P., Borzyszkowski J., Marczak M. (2015). Sustainable development and tourism. Example of investments connected with the installation of solar collectors in seaside lodging facilities, „Annual Set The Environment Protection” vol. 17, part 1 / „Rocznik Ochrona Środowiska”, tom 17, część 1, 143-164.
 • Borzyszkowski J. (2015). Organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Istota, funkcjonowanie, kierunki zmian, Monografia nr 298, Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, ISSN 0239-7129, ISBN 978-83-7365-397-9, ss. 382.
 • Borzyszkowski J. (2015). Wykorzystanie Internetu w turystyce na przykładzie działań organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej na rzecz modeli w e-biznesie, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 50, 108-116.
 • Borzyszkowski J. (2015). Rozwój produktów turystycznych jako sfera działań destination management organizations, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, nr 19, Politechnika Koszalińska, 9-19.
 • Borzyszkowski J. (2014). Information technologies in the activities of destination mangement organizations, „Tourism and Hospitality Management”, vol. 20, no. 1, University of Rijeka, Opatija (Chorwacja), 61-70.
 • Borzyszkowski J. (2014). Theoretical approaches to destination management, „Ekonomická revue cestovného ruchu”, Ročník 47 (2014), čislo 2, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja), 108-118.
 • Borzyszkowski J. (2014). Cooperation with the environment as one of the basic elements concerning the activity of the present-day DMO, „European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation (EJTHR)”, vol. 5, issue 2, Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia), 47-59.
 • Borzyszkowski J. (2014). Development of human resources as the sphere of the competences of destination management organizations, „ECOFORUM Journal”, vol. 3, issue 2(5), „Stefan cel Mare” University of Suceava (Rumunia), 15-20.
 • Borzyszkowski J. (2014). Destination management organizations and sports events, „International Journal of Tourism Sciences”, vol. 14, no. 2, Taylor & Francis, Tourism Sciences Society of Korea (Korea Płd.), DOI: 1080/15980634.2014.11434696, 170-198.
 • Borzyszkowski J. (2014). Role of national destination management organizations in the area of education and improvement of the quality of tourist personnel (Úloha národných organizácií destinačného manažmentu vo vzdelávaní a zlepšovaní kvality pracovníkov cestovného ruchu), (w:) Folia Turistica 4, Zborník vedeckých prác, Gúčik (red.), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Bańska Bystrzyca (Słowacja), 64-72.
 • Borzyszkowski J. (2014). Rynek turystyczny Polski w działaniach europejskich narodowych organizacji turystycznych, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, nr 18, Politechnika Koszalińska, 79-93.
 • Borzyszkowski J. (2014). Zjawisko sezonowości w turystyce – istota problemu i działań krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz jego ograniczania, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu”, nr 45, 167-176.
 • Borzyszkowski J. (2014). Efekt barceloński w turystyce. Analiza wpływu wybranych wielkich wydarzeń sportowych na ruch turystyczny w destynacjach-organizatorach, „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, nr 13 (13), 479-497.
 • Borzyszkowski J. (2014). Ocena krótkoterminowych efektów organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Przykład rynku turystycznego Gdańska, (w:) Kultura i turystyka. W kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, 139-160.
 • Duczyńska M., Borzyszkowski J. (2014). Charakterystyka osób zatrudnionych w seksbiznesie w kontekście potencjalnej podaży usług seksturystycznych, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 6-20.
 • Borzyszkowski J. (2013). Regionálny systém organizácie a manažmentu v Pol’sku – región Pomorskie a Zachodniopomorskie / Regional system of tourism organization and management in Poland on the example of Pomorskie and Zachodniopomorskie Provinces, (w:) Trendy regionálneho rozvoja cestovného ruchu, A. Michálková (red.), Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Vydavatel’stvo EKONÓM, Bratislava (Słowacja), 74-85.
 • Borzyszkowski J. (2013). Quantity of employment in destination management organizations, „Ekonomická revue cestovného ruchu”, Ročník 46 (2013), čislo 3, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Słowacja), 174-182.
 • Borzyszkowski J. (2013). Legal forms of modern destination management organizations and their influence on the range of tasks and responsibilities, „UTMS Journal of Economics” vol. 4, no. 3, University of Tourism and Management, Skopje (Macedonia), 367–376.
 • Borzyszkowski J. (2013). Destination management organizations (DMOs) and crisis management, „Journal of Tourism and Services”, 7/2013, vol. IV, Vysoká škola obchodní v Praze, Praha (Czechy), 6-17.
 • Borzyszkowski J. (2013). Selected aspects of tourism managment on the regional level: idea of the functioning regional destination management organizations, (w:) MMK 2013, Mezinárodní Masarykova Konference pro Doktorandy a Mladé Vědecké Pracovník, ročník IV, MAGNANIMITAS, Hradec Králové (Czechy), 408-415.
 • Borzyszkowski J. (2013). Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na sytuację budżetową narodowych organizacji turystycznych, (w:) Funkcjonowanie przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniu, A. Bujak, M. Noga (red.), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, nr 5 (37), Wrocław, 49-60.
 • Borzyszkowski J. (2013). Współczesne wyzwania destination management organizations (DMO), (w:) Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych, A. Rapacz (red.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 303, Wrocław, 49-57.
 • Borzyszkowski J., Marczak M. (2012). Destination management organizations in the face of the crisis, (w:) Conference on International Tourism – Cross Cultural Behaviour, Erhvervsakademiet Lillebælt, Tietgen Skolen (Tietgen Business College), Odense (Dania), 41-52.
 • Marczak M., Borzyszkowski J. (2012). Role of national tourism organization (NTO) in the creation of the tourist image of selected destinations, (w:) Conference on International Tourism – Cross Cultural Behaviour, Erhvervsakademiet Lillebælt, Tietgen Skolen (Tietgen Business College), Odense (Dania), 5-15.
 • Borzyszkowski J., Marczak M. (2012). Regional destination management organizations: example of structures in Poland, (w:) Regional Management, Š. Hittmár (red.), Faculty of Management Science and Informatics, Institute of Management, University of Žilina (Słowacja), 43-49.
 • Marczak M., Borzyszkowski J. (2012). Role of the brand name in the promotional operations of selected national tourism organizations, (w:) Revue Mladých Vedcov, Š. Hittmár (red.), Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline, Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, (Słowacja), 143-149.
 • Borzyszkowski J. (2012). Zjawisko seksturystyki wśród kobiet, „Turystyka Kulturowa”, nr 2, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 28-40.
 • Toman T., Borzyszkowski J. (2012). Wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 na rynek turystyczny Trójmiasta w opinii mieszkańców aglomeracji, „Turystyka Kulturowa” nr 3, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 16-28.
 • Borzyszkowski J. (2012). Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego – przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier, (w:) Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe, „Zeszyty Naukowe” nr 697, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 82, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 343-355.
 • Borzyszkowski J. (2012). Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena, „Turystyka Kulturowa”, nr 9, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 55-68.
 • Borzyszkowski J. (2012). Współczesne Destination Management Organisations (DMO) – przykłady rozwiązań brytyjskich, (w:) Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu, M. Wyrzykowska-Antkiewicz (red.), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, tom 17, CeDeWu, Warszawa, 77-90.
 • Borzyszkowski J. (2012). Społeczność LGBT (lesbian, gay, bisexual & transgender) – atrakcyjny segment współczesnego rynku turystycznego, „Studia Periegetica”, „Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu”, nr 7, Poznań, s. 131-145.
 • Dudziak S., Borzyszkowski J. (2012). Analiza oferty specjalnych pakietów pobytowych i ich wykorzystania w obiekcie hotelarskim na przykładzie Royal Park Hotel & SPA w Mielnie, (w:) Usługi w Polsce 2012. Usługi publiczne – usługi komercyjne, B. Iwankiewicz-Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 96, „Zeszyty Naukowe” nr 723, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 193-204.
 • Borzyszkowski J. (2012). Dyskusja nad pojęciem destynacja, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 4 (20), „Zeszyty Naukowe” nr 738, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 19-30.
 • Borzyszkowski J. (2012). Turystyka w obliczu kryzysu gospodarczego w świetle wybranych krajowych dokumentów planistycznych, (w:) Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki (red.), seria „Monografie” nr 6/12, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, 17-31.
 • Borzyszkowski J. (2012). Zagraniczne ośrodki narodowych organizacji turystycznych (NTO) – zmiany w pierwszych latach XXI w., (w:) Rynek usług turystycznych, M. Jalinik, R. Ziółkowski (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 9-25.
 • Borzyszkowski J. (2012). Rozwój prostytucji i handlu ludźmi jako dysfunkcja turystyki w kontekście wielkich imprez sportowych, (w:) Strategiczne założenia rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej, J. Ożdziński (red.), Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, 182-190.

Wykonane ekspertyzy lub inne opracowanie na zamówienie

 • Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Góry Chełmskiej w obszarze między ul. Gdańską, granicą Lasu Komunalnego, ul. Słupską, ścianą Lasu Góry Chełmskiej, opracowanie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Koszalin 2014 (współautor).
 • Program rozwoju turystyki dla miasta Koszalina na lata 2013-2016, opracowanie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Koszalin 2013 (współautor).
 • Ocena informacji turystycznej na terenie Gdańska (w kontekście Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańska Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2012 (redaktor i członek zespołu autorskiego).
 • Strategia rozwoju turystyki w mieście Kołobrzeg, opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2006 (współautor).
 • Audyt turystyczny miasta Kołobrzeg, opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta w Kołobrzegu, Kołobrzeg 2006 (współautor).
 • Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego – inwentaryzacja zawartości dokumentów strategicznych gmin, powiatów, województwa w kontekście dokumentów krajowych – raport końcowy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2005-2006 (współautor).
 • Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego – dziedzictwo przyrodnicze i tożsamość regionalno-kulturowa oraz turystyka wiejskaraport końcowy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin 2005-2006 (autor części dotyczącej turystyki wiejskiej).
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2007-2015, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., Warszawa-Szczecin-Koszalin 2005 (współautor).
 • Markowe produkty turystyczne Pomorza Środkowego wraz z koncepcją usieciowienia, Fundacja „Nauka dla Środowiska”, Koszalin 2004 (współautor).
 • Ekspertyza w zakresie rozwoju turystyki w ramach projektu „Gościnny Region”, Fundacja „Nauka dla Środowiska”, Koszalin 2004 (współautor).
 • Strategia promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i sportowej miasta Chojnice do roku 2002, opracowanie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Chojnice 2000 (autor).

Turystyka w mieście | Posty na blogu | Blog posts