MiASTA I TURYSTYKA, POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Identification of overtourism in Poznań through the analysis of social conflicts [publication]

Piotr Zmyślony, Marta Pilarczyk, „Studia Periegetica”

Abstract: The purpose of the article is twofold: to diagnose tourism-related conflicts occurring in Poznań by identifying their intensity and key parties, and to determine the capacity of the key stakeholders in the city’s tourism system to mitigate these disputes. Because of its complex nature, overtourism in cities is a dangerous phenomenon, which is very hard to measure. Like other social conflicts, the intensity and development of overtourism can be measured by analysing tourism-related conflicts in the urban space, using tools offered by conflict management theories, especially Christopher Moore’s Circle of Conflict model. Conflict issues identified by the author are associated with the uncontrolled consumption of the city’s overall offering, which is manifested by the behaviour of city inhabitants, visitors from the metropolitan area, and tourists. The article contributes to the literature on overtourism by proposing an alternative method of identifying the scope and intensity of overtourism in the absence of objective measures and data. The author also proposes a method of evaluating key stakeholders’ capacity for conflict management in Poznań. Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu [publikacja]

Joanna Kowalczyk-Anioł, Bogdan Włodarczyk

Wprowadzenie. Współcześnie zagadnienie konfliktu znajduje szerokie i rosnące zainteresowanie w różnych dyscyplinach naukowych (socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie, ochrona środowiska, nauki prawnicze, politologia, antropologia, geografia itp.). W zależności od celu, dla jakiego jest analizowany, konflikt przedstawiany jest w różnych aspektach i kontekstach. Wzrasta tym samym liczba perspektyw, w których można rozważać konflikty. Wiele z aktualnych podejść koncepcyjnych zakłada ambiwalentny – naturalny charakter konfliktu, a zarazem negatywne i pozytywne skutki (Kłusek-Wojciszke 2012). Powszechnie uważa się, że najczęstszą przyczyną konfliktów w przestrzeni jest ograniczoność zasobów. Jednak nie zawsze – przedmiotem konfliktu są konkretne dobra materialne ale też potrzeba władzy, prestiż, pełnione funkcje czy wartości.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań [publication]

Abstract: The tourist activity of a city changes in time both in terms of demand and sup- ply. The rates of change, however, are different: variations in demand are faster, more dynamic and less predictable than supply adjustments. Moreover the scope and content of a city’s tourism offer reflect an aggregate of its cultural, social, economic and topographic elements. In marketing terms they create a city product, a mix of tangible resources and intangible, abstract elements [Gli􏰂ska, Florek & Kowalewska 2009]. This is a reason why adaptive processes in tourism supply are prolonged, and certain changes and new development conditions are difficult to capture in the short and medium term. All researchers studying life cycles of tourism areas, including Butler [1980], Haywood [1986] and Agarwal [1997], emphasise the need to collect source material covering the longest possible time interval since the life-cycle evolution curve only becomes apparent in the scale of decades rather than years.

Delineation of a tourism area’s development path leads to a better under-standing of processes and phenomena affecting the destination’s present state, and facilitates adoption of suitable strategies and tactical instruments. In this study authors attempt to identify and analyse subsequent development phases of the tourist function of the city of Pozna􏰂 basing the analysis on Butler’s TALC concept [1980]. An additional objective is to identify factors which had the strongest impact on the shaping of subsequent development stages in the analysed period.


Citation: Czernek K., Zmyślony P. (2011). The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań, in: Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism measurement: The case of Poznań, G. Gołembski (ed.), Poznań University of Economics Press, Poznań, 9-32 [PDF][CEEOL – full book]

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, POLITYKA TURYSTYCZNA, PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania [publikacja]

Abstract: Wyznaczenie dotychczasowej ścieżki rozwoju turystyki na danym terytorium pozwala na dokładniejsze rozpoznanie procesów i zjawisk wpływających na jej obecny stan oraz wdrożenie stosownych do sytuacji strategii i narzędzi działania. Celem artykułu jest więc dokonanie identyfikacji i analizy przebiegu kolejnych faz rozwojowych składających się na cykl życia funkcji turystycznej miasta Poznania w oparciu o koncepcję cyklu życia obszaru turystycznego (tourism arealife cycle – TALC) sformułowaną przez R. Butlera. Dodatkowym celem jest zidentyfikowanie najważniejszych czynników mających wpływ na kształtowanie poszczególnych faz cyklu w analizowanym okresie.


Sposoby mierzenia funkcji turystycznej PoznaniaCitation: Czernek K., Zmyślony P. (2011). Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania w długim okresie, w: Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 9-35 [PDF][CEEOL – full book]

Zwykły wpis