MARKETING MIEJSC, MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI

Poznań za pół ceny 2016 [raport]

Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | wrzesień 2016

W 9. edycji akcji Poznań za pół ceny akcji uczestniczyło 147 podmiotów – partnerów akcji (o 16% mniej niż w roku ubiegłym). W ofercie promocyjnej znalazły się łącznie 164 obiekty i atrakcje. To o prawie 18% mniej niż w roku ubiegłym i najmniej od 4 lat. Zmniejszyła się przede wszystkim liczba restauracji oraz oferta programu turystycznego.

pzpc2016-struktura-podmiotow

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Poznań za pół ceny 2008-2014: skuteczność siedmiu edycji

Piotr Zmyślony, współpraca: Piotr Szmatuła, Dawid Szutowski | 24 października 2014

Akcja „Poznań za pół ceny” weszła w fazę dojrzałości. Kiedyś innowacyjna i pionierska, kopiowana przez wiele miejsc, dziś stała się stałym punktem kalendarza imprez w aglomeracji poznańskiej, która otwiera letni sezon wydarzeń. Nadal przyciąga turystów, którzy odwiedzają Poznań po raz pierwszy, jednak dla wielu mieszkańców jest po prostu oczekiwanym, znanym wydarzeniem. Na początku maja odbyła się już po raz czwarty, Katedra Turystyki UEP mierzy jej skuteczność od początku. Dzięki tym wiemy, jak kształtowały się jej wskaźniki.

Screen Shot 2014-06-22 at 01.17.07

Kiedy Jakub Pindych i Jan Mazurczak z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wpadli na pomysł przeniesienia znanego w handlu narzędzia marketingowego – czasowej obniżki cen – na teren miasta, oferta kulturalna i turystyczna Poznania była o wiele uboższa od obecnej. Działał festiwal Malta, który wchodził w hermetyczną i zamkniętą dla szerokiej publiczności fazę, raczkował Ethno Port, nie było Transatlantyku, Jarmark Swiętojański znany był przede wszystkim Poznaniakom. Dla mieszkańców i turystów koniec wiosny oznaczał odpływ turystów targowych, niewielką liczbę imprez kulturalnych i nudę weekendową w uznanym za drogie mieście. Stąd wziął się pomysł na PZPC – pokazać, że Poznań na weekend to świetne miejsce na krótki wypad turystyczny. Obecnie akcja otwiera bogate w atrakcje lato.

Liczba partnerów i uczestników

Główną tendencją zaobserwowaną w latach 2008-2014 w odniesieniu do łącznej liczby obsłużonych osób w ramach akcji jest jej wzrost wraz ze zwiększaniem liczby partnerów akcji. Odchylenia od tej tendencji wiązały się zarówno z czynnikami wewnętrznymi (skuteczność kampanii informacyjnej przed akcją, poszerzanie oferty o nowe atrakcje, termin akcji), jak i zewnętrznymi (np. pogoda).

Łączna liczba atrakcji/obiektów udostępnianych w ramach akcji rosła – podobnie jak w przypadku liczby partnerów – aż do roku 2013. Podczas tegorocznej edycji była ona po raz pierwszy niższa w porównaniu do roku poprzedniego. W ramach siódmej edycji akcji Poznań za pół ceny obsłużono łącznie 81 544 osoby. To o 8% mniej, niż podczas ubiegłorocznej – rekordowej pod tym względem – edycji akcji. Liczbę uczestników akcji w roku 2014 oszacowano na 33,2 tys. osób. To o ponad 4,2 tys. mniej niż podczas rekordowej ubiegłorocznej edycji. Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Poznań za pół ceny 2014, czyli ponad 2 miliony złotych w mieście

Piotr Zmyślony, współpraca: Piotr Szmatuła, Dawid Szutowski | 11 września 2014

Podczas tegorocznej akcji po raz pierwszy zapytano uczestników o orientacyjną łączną wielkość wydatku poniesionego i planowanego na usługi i atrakcje oferowane w ramach akcji. Na tej podstawie można dokonać szacunku, że przez dwa dni akcji jej uczestnicy wydali łącznie w Poznaniu 2,187 mln złotych.

10336786_684779101584365_2805861242104473179_n

Poziom wydatków

Połowa uczestników zadeklarowała, że łączny wydatek nie przekroczy 50 zł na osobę (z czego niemal połowa wyda do 25 zł na osobę). Kolejne 24% uczestników miało wydać maksymalnie 250 zł. 20% uczestników nie potrafiło określić planowanej wielkości wydatku, można jednak z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że znaczna ich część zamierzała korzystać wyłącznie z darmowych atrakcji (wycieczki, zwiedzanie obiektów z przewodnikiem), gdyż wprost zadeklarowało „zerowy” wydatek tylko 1,7% uczestników.

PZPC14 struktyura wydatku

Uwzględniając więc wyłącznie uczestników, którzy zadeklarowali, że wydadzą na akcję więcej niż 0 zł (78% osób), można stwierdzić, że przeciętna wielkość deklarowanego wydatku wyniosła 84,46 zł.

PZPC14 struktyura wydatku

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Poznań za pół ceny 2014

Piotr Zmyślony, współpraca: Piotr Szmatuła, Dawid Szutowski | 10 września 2014

Na początku maja tego roku odbyła się już siódma edycja akcji marketingowej “Poznań za pół ceny”. Dzięki ścisłej współpracy z usługodawcami współtworzącymi imprezę z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną udało się zebrać wszystkie informacje ukazujące jej skuteczność. Wynika z nich, że w ciągu dwóch dni akcji wzięło w niej udział 33,2 tysiące uczestników.

PZPC2014_ulotka_A6_PL-strona001

Liczba partnerów i uczestników

W tegorocznej akcji Poznań za pół ceny uczestniczyło 158 podmiotów oferujących 177 atrakcji objętych promocją. To o 6,8% mniej niż w roku ubiegłym, a najbardziej zmniejszyła się liczba obiektów noclegowych (o 18, tj. 37%). Nie zmieniła się liczba obiektów gastronomicznych, o 8 (27%) wzrosła natomiast liczba muzeów i atrakcji oferowanych w ramach programu turystycznego (zwiedzanie obiektów i wycieczki z przewodnikiem).

struktura podmiotow PZPC2014

Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE

Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów turystycznych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!” [publikacja]

Piotr Szmatuła, Piotr Zmyślony

Abstrakt: Rozważania zawarte w artykule wpisują się w prowadzoną dyskusję na temat wzajemnych związków kultury i turystyki. Na podstawie pięcioletnich badań została podjęta  próba weryfikacji tezy o niekomercyjności walorów kulturowych jako komponentów obszarowego produktu turystycznego. Badania dotyczą skuteczności obniżek cenowych  wykorzystywanych na rynku turystycznym w formie corocznego wydarzenia  marketingowego „Poznań za pół ceny!”. Celem artykułu jest określenie, w jakim zakresie do korzyści wynikających z organizowania obniżek cenowych przyczyniają się walory  kulturowe. Na podstawie badań stwierdzono, że skutkiem ich włączenia jest wystąpienie pozytywnych efektów synergicznych, przy czym najsilniejszą synergię stwierdzono pomiędzy ofertą usług noclegowych i gastronomicznych a walorami kulturowymi, a przekłada się ona zarówno na wzrost sprzedaży usług turystycznych, jak i na wzrost liczby odwiedzających obiekty muzealne, uczestników wydarzeń kulturowych, a także wzrost postrzeganej atrakcyjności turystycznej miasta. Atutem rozważań jest włączenie wymiernych wyników badań do dyskusji na temat komercyjnych aspektów związków turystyki z kulturą oraz zakres czasowy przeprowadzonych badań.

Słowa kluczowe: turystyka miejska, walory kulturowe, promocyjne obniżki cenowe, marketing terytorialny, miasta, Poznań

Szmatuła P., Zmyślony P. (2013). Czy kultura sprzedaje turystykę? Znaczenie walorów turystycznych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”, „Turystyka kulturowa” 1/2013, 5-43. [PDF]

Zwykły wpis
PUBLIKACJE, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania [publikacja]

Piotr Zmyślony

Ze wstępu: W dyskusji na temat przemian w polskiej turystyce w ostatnich 20 latach warto poświęcić uwagę ewolucji teorii i praktyki szeroko pojętego zarządzania turystyką. W pierwszych latach po transformacji ustrojowej, w nowych warunkach gospodarki rynkowej i prymacie własności prywatnej podstawowym problemem odradzającej się turystyki było osiąganie skuteczności i efektywności działania w skali mikroekonomicznej w odniesieniu do przedsiębiorstw. Następnie zwrócono uwagę na rolę administracji państwowej i samorządowej w tworzeniu warunków rozwoju turystyki w regionach.

Obecnie polska turystyka staje przed kolejnym wyzwaniem rozwojowym mającym zasięg globalny. Jest nim proces upodmiotowienia regionów i miejscowości na rynku turystycznym. Konieczne staje się przeniesienie zarządzania turystyką na szczebel mezoekonomiczny (czyli lokalny i regionalny), przejęcie filozofii bezpośredniego zaangażowania w konkurencyjną walkę o turystę przez miasta i regiony w oparciu o silne struktury partnerskie.

Rosnąca globalna konkurencja na szczeblu miast i regionów turystycznych sprawia, że stosowane na tym rynku narzędzia i techniki marketingowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, wymykają się podstawowym zakresom standardowego marketingu‐mix i zacierają granice między nimi (FLOREK 2007, s. 178). Niezależnie jednak od zastosowanego instrumentu, skuteczność działań zależy niezmiennie od współpracy między podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki. Gwarantem powodzenia jest budowa trwałej struktury partnerskiej.

Tezą opracowania jest stwierdzenie, że wspólne decyzje cenowe w formie jednoczesnej obniżki cen wielu usług turystycznych mogą być wykorzystane jako specyficzny test potencjału partnerskiego w regionie, niezależnie od tego, czy jest ono tworzone tylko w celu przeprowadzenia tego działania, czy jest budowane dla szerszych i długookresowych celów strategicznych. Celem autora niniejszej pracy jest zbadanie możliwości wykorzystania wspólnych obniżek cen nie tylko (a nawet nie tyle) jako instrumentu terytorialnego marketingu‐mix, ale jako narzędzia budowania i weryfikacji potencjału partnerskiego tkwiącego w lokalnej gospodarce turystycznej. Rozważania zostaną oparte na przykładzie trzech edycji akcji „Poznań za pół ceny!” przeprowadzanej corocznie w Poznaniu od 2008 r. Podczas badań za‐ stosowano wtórne i pierwotne źródła badawcze z wykorzystaniem następujących metod i technik: analizy dokumentów, obserwacji uczestniczącej wynikającej z zaangażowania autora w przebieg akcji, wywiadu bezpośredniego niestandaryzowanego (z koordynatorem wydarzenia) oraz ankiety skierowanej do podmiotów biorących udział w akcji (w 2008 r. wykorzystano ankietę tradycyjną, w latach 2009 i 2010 ankietę internetową) (OLSZEWSKI, ZMYŚLONY 2008, 2009, SZMATUŁA, ZMYŚLONY 2010). Prezentowane rezultaty poznawcze oparte są na wynikach zebranych ze wszystkich stosowanych metod łącznie.

Zmyślony P. (2011). Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania, w: Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 129-139, http://dx.doi.org/10.18778/7525-586-7.10 [PDF pełen tekst].

Zwykły wpis