PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Convention bureaux’ roles in the global meetings industry – a methodological framework [publication]

Summary: The aim of the paper is to present a methodological aspect of research on convention bureaux’ roles in the meetings industry. The online survey was conducted among almost 300 cities listed in the ICCA’s ranking. Convention bureau managers were asked about the tasks of every convention bureau and the performance of their own institution. Every task was incorporated into one of the main five roles of convention bureau: an agent, a coordinator, a leader, a representative, and a marketer. The research method was based on the IPA (Importance-Performance Analysis). Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Role convention bureau w świetle badań empirycznych [publikacja]

Natalia Latuszek

Streszczenie: Celem artykułu jest określenie, jakie role odgrywają convention bureaux w lokalnej branży spotkań, w podziale na instytucje funkcjonujące w miastach o różnej liczbie spotkań międzynarodowych (wg rankingu ICCA). Na podstawie analizy literatury stwierdzono, że ta instytucja powinna odgrywać pięć kluczowych ról: agenta, rzecznika, koordynatora, lidera i twórcy wizerunku. Postawiono hipotezę, że w miastach będących liderami w rankingu ICCA convention bureau łączy powyższe role, natomiast w miastach o niewielkiej liczbie spotkań opisywany podmiot koncentruje się głównie na roli agenta. Realizacja celu była możliwa dzięki przeprowadzeniu międzynarodowego badania wśród osób zarządzających convention bureaux w 73 miastach. Kwestionariusz przesłano drogą mailową, a późniejszą analizę danych przeprowadzono przy pomocy metody IPA (Importance-Performance Analysis). Ostatecznie hipoteza została zweryfikowana negatywnie.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Convention bureau jako instytucja ograniczająca koszty transakcyjne w branży spotkań [publikacja]

Natalia Piechota

Cel. Identyfikacja kosztów transakcyjnych występujących w branży spotkań oraz wskazanie możliwości ich ograniczania przez organizacje typu convention bureau (CB).
Metoda. Analiza kosztów transakcyjnych w branży spotkań i wpływu convention bureau na ich wysokość została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych.
Wyniki. Convention bureau oddziałuje przede wszystkim na rynkowe i publiczne koszty transakcyjne, jako instytucja tworząca określony porządek instytucjonalny oraz kształtująca środowisko instytucjonalne. Największe możliwości w zakresie ograniczania kosztów transakcyjnych ma na etapie przed uzyskaniem przez dane miasto prawa do goszczenia określonego wydarzenia i przed zawarciem wiążących umów.  Czytaj dalej

Zwykły wpis
PUBLIKACJE, SPOTKANIA WYDARZENIA

Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku [raport]

Piotr Zmyślony

Raport LCB 2016

Wschodzący gracz na rynku spotkań i wydarzeń w Polsce

Dynamizm i jasno określona specjalizacja. Rozwój biogospodarki, energetyki niskoemisyjnej, branż prozdrowotnych oraz informatyki i automatyki jako cztery kierunki rozwoju gospodarczego. Specjalne strefy ekonomiczne oraz parki naukowo-technologiczne, na rzecz których działają wyspecjalizowane centra technologiczne. Wysoka jakość życia, rosnąca produktywność, rosnące zatrudnienie i płace, pnące się w górę wskaźniki makroekonomiczne. Gęstniejąca siatka połączeń lotniczych, przełomowe inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Województwo lubelskie stale wzmacnia swój potencjał gospodarczy.

To nie wszystko. Wysoki potencjał intelektualny, międzynarodowy ośrodek akademicki koncentrujący aż 40% studentów kształcących się w Polsce Wschodniej. Imponująca historia i dziedzictwo kulturowe budujące kompetencje do prowadzenia dialogu międzykulturowego między Wschodem a Zachodem. Znane i podziwiane miasta turystyczne: Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Chełm.

Dokładamy do tego nowoczesne obiekty konferencyjne, 25–procentowy boom inwestycji hotelowych i szeroki wachlarz obiektów unikatowych. Te wszystkie elementy tworzą bazę funkcjonowania lubelskiej branży spotkań.

2016 rok zakończył się liczbą 2377 spotkań i wydarzeń biznesowych, które zarejestrowano w statystykach Lubelskiego Convention Bureau. Zorganizowano ponad 1300 konferencji i kongresów, 900 wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz 52 imprezy targowe. Zdecydowana większość z nich miała miejsce w hotelach (2134 wydarzenia), centrach wystawienniczych lub kongresowych (208 wydarzeń) oraz w miejscach nietypowych (35). Wykorzystano 856 tys. m2 powierzchni konferencyjnej.

LCB tabela wykres 2016

Niemal co piąte spotkanie (19%) dotyczyło tematyki inteligentnych specjalizacji regionu (w sumie 454 wydarzeń). Zgromadziły one ponad 70 tys. osób. Popularne były także spotkania handlowo-usługowe i humanistyczne. Przeciętnie jedno spotkanie trwało 1,27 dnia i gromadziło niemal 160 uczestników. Miesiącami o najwyższej liczbie uczestników wydarzeń i spotkań były: marzec (45,2 tys.), kwiecień (47,5 tys.) i listopad (47,2 tys.).

Silnie rosnąca branża spotkań tworzy silne impulsy do rozwoju branży turystycznej, inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz całej gospodarki województwa. Lubelskie rozsmakowało się w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych.


Spis treści
Część 1. Wstęp
Część 2. Lubelskie Convention Bureau
Część 3. Potencjał konkurencyjny województWa lubelskiego
Część 4. Metodyka zbierania danych
Część 5. Wielkość i charakterystyka rynku spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku
Część 6. Trendy w branży spotkań
Część 7. Wpływ branży spotkań na gospodarkę województwa lubelskiego
Część 8. Zakończenie: zidentyfikowanie potencjału rozwojowego


Zmyślony P. (2017). Raport: Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku, Lubelskie Convention Bureau, Lublin [PDF].

 

Zwykły wpis
SPOTKANIA WYDARZENIA, ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ

W poszukiwaniu definicji convention bureau

Desktop by Volkan Olmez

Obecność convention bureaux w większych miastach całego świata stopniowo staje się standardem. Mimo to ciągle trudno znaleźć jedną, uniwersalną definicję tego podmiotu. Mogłoby się wydawać, że jest ona potrzebna do szczęścia tylko naukowcom, którzy mieliby temat do kolejnej dyskusji. Definicja convention bureau mogłaby się jednak również przydać pracownikom tych instytucji, żeby wytłumaczyć  istotę swojego działania przedsiębiorcom i samorządowcom.

Takowej definicji jednak ciągle nie ma. Czytaj dalej

Zwykły wpis