Co naprawdę oznacza MICE?

MICE, czyli skrót, który zna każdy, kto przynajmniej w pewnym stopniu jest związany z organizacją spotkań i wydarzeń. Pojawia się podczas rozmów, a także trafimy na niego czytając raporty statystyczne oraz czasopisma branżowe i naukowe. Akronim ten jest krótki, prosty i każdy wie, co oznacza. Ale czy na pewno?

Analizując artykuły naukowe oraz raporty, w których użyto terminu MICE, można się przekonać, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Czytaj dalej

Convention bureau jako instytucja ograniczająca koszty transakcyjne w branży spotkań [publikacja]

Natalia Piechota

Cel. Identyfikacja kosztów transakcyjnych występujących w branży spotkań oraz wskazanie możliwości ich ograniczania przez organizacje typu convention bureau (CB).
Metoda. Analiza kosztów transakcyjnych w branży spotkań i wpływu convention bureau na ich wysokość została przeprowadzona na podstawie badań literaturowych.
Wyniki. Convention bureau oddziałuje przede wszystkim na rynkowe i publiczne koszty transakcyjne, jako instytucja tworząca określony porządek instytucjonalny oraz kształtująca środowisko instytucjonalne. Największe możliwości w zakresie ograniczania kosztów transakcyjnych ma na etapie przed uzyskaniem przez dane miasto prawa do goszczenia określonego wydarzenia i przed zawarciem wiążących umów.  Czytaj dalej

Poland – Meetings Destination 2017 [relacja]

Trwa  jubileuszowa (piąta) edycja cyklu wydarzeń Meetings Week Poland, którą tradycyjnie rozpoczęła konferencja poświęcona rozwojowi branży spotkań w Polsce: Poland – Meetings Destination. Jej tematem przewodnim było pytanie: Dokąd zmierza polski przemysł spotkań? Po wysłuchaniu wczorajszych wystąpień i dyskusji mam poczucie, że w dalszym ciągu nie do końca wiadomo…

Ważnym punktem programu była premiera raportu Poland Meetings Impact, który po raz pierwszy precyzyjnie określa znaczenie branży spotkań dla krajowej gospodarki. Wzorem badań zrealizowanych już m.in. w Australii, USA czy Wielkiej Brytanii obliczono, że szacowany wkład branży spotkań do polskiej gospodarki wynosi 1% PKB, generując wartość dodaną brutto w wysokości prawie 12 mld zł oraz 171 tys. miejsc pracy. Więcej informacji o projekcie oraz pełny raport można pozyskać ze strony polandmeetingsimpact.pl Realizacja takiego badania jest ważna po pierwsze ze względu na fakt, że wreszcie ogólne argumenty podkreślające znaczenie tego sektora można poprzeć konkretnymi liczbami, a po drugie – ponieważ przedstawione powyżej wyniki stanowią punkt odniesienia do kolejnych badań i analizy zjawisk zachodzących w następnych latach w polskiej branży spotkań.

Mimo wagi projektu Poland Meetings Impact dla mnie tradycyjnie najważniejszym punktem tegorocznego programu była dyskusja poświęcona convention bureaux Czytaj dalej

Jaką wartość dodaną wnosi formuła convention bureau do DMO?

Historia zarządzania turystyką sięga już ponad 130 lat i zaczęła się niemal równocześnie na dwóch kontynentach: europejskim i amerykańskim. Pierwsze organizacje turystyczne w formule DMO, czyli Destination Marketing/Management Organisation, powstały w Europie w Zurychu (1885), Bazylei (1890) i Bernie (1890) jako wspólne inicjatywy przedsiębiorców pochodzących ze sfery hotelarskiej, gastronomicznej i handlowej. Działalność DMO od początku była skupiona przede wszystkim na rynku turystyki czasu wolnego i prowadzona w formule B2C, czyli business-to-customer, a od kiedy za zarządzanie turystyką wzięły się także władze samorządowe, także w formule government-to-customer.

Czytaj dalej

Competitiveness of Polish cities in the international meetings market [publikacja]

Natalia Piechota, Piotr Zmyślony

Abstract: The international meetings industry has become very challenging from the destination managerial point of view. There has been an increasing number of cities bidding for international meetings and events. To be successful, they should meet strict criteria set by associations and other institutions acting as meeting hosts in bidding processes. Therefore, the aim of the paper is to assess the potential of Polish cities for competing in the international meetings market. A desk research was conducted to analyse critical resources divided into four dimensions: meetings industry, economic, tourist, and green. On the basis of this research, the overall index of competitiveness and the classification of cities was identified. Moreover, cluster analysis was used to recognise which cities have a similar potential in developing the meetings industry. The results show that the most competitive Polish cities are Warsaw and Cracow.

Keywords: Cities, cities’ competitiveness, international meetings industry, convention bureau, Poland.

Piechota, N., Zmyślony, P., (2016). Competitiveness of Polish cities in the international meetings market, in: F. Dias (ed.), A pathway for the new generaton of tourism research ­ – Proceedings of the EATSA Conference 2016, APTUR – Associação Portuguesa de Turismologia, 119-131 [PDF].

Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku [raport]

Piotr Zmyślony

Raport LCB 2016

Wschodzący gracz na rynku spotkań i wydarzeń w Polsce

Dynamizm i jasno określona specjalizacja. Rozwój biogospodarki, energetyki niskoemisyjnej, branż prozdrowotnych oraz informatyki i automatyki jako cztery kierunki rozwoju gospodarczego. Specjalne strefy ekonomiczne oraz parki naukowo-technologiczne, na rzecz których działają wyspecjalizowane centra technologiczne. Wysoka jakość życia, rosnąca produktywność, rosnące zatrudnienie i płace, pnące się w górę wskaźniki makroekonomiczne. Gęstniejąca siatka połączeń lotniczych, przełomowe inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Województwo lubelskie stale wzmacnia swój potencjał gospodarczy.

To nie wszystko. Wysoki potencjał intelektualny, międzynarodowy ośrodek akademicki koncentrujący aż 40% studentów kształcących się w Polsce Wschodniej. Imponująca historia i dziedzictwo kulturowe budujące kompetencje do prowadzenia dialogu międzykulturowego między Wschodem a Zachodem. Znane i podziwiane miasta turystyczne: Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Puławy, Chełm.

Dokładamy do tego nowoczesne obiekty konferencyjne, 25–procentowy boom inwestycji hotelowych i szeroki wachlarz obiektów unikatowych. Te wszystkie elementy tworzą bazę funkcjonowania lubelskiej branży spotkań.

2016 rok zakończył się liczbą 2377 spotkań i wydarzeń biznesowych, które zarejestrowano w statystykach Lubelskiego Convention Bureau. Zorganizowano ponad 1300 konferencji i kongresów, 900 wydarzeń korporacyjnych i motywacyjnych oraz 52 imprezy targowe. Zdecydowana większość z nich miała miejsce w hotelach (2134 wydarzenia), centrach wystawienniczych lub kongresowych (208 wydarzeń) oraz w miejscach nietypowych (35). Wykorzystano 856 tys. m2 powierzchni konferencyjnej.

LCB tabela wykres 2016

Niemal co piąte spotkanie (19%) dotyczyło tematyki inteligentnych specjalizacji regionu (w sumie 454 wydarzeń). Zgromadziły one ponad 70 tys. osób. Popularne były także spotkania handlowo-usługowe i humanistyczne. Przeciętnie jedno spotkanie trwało 1,27 dnia i gromadziło niemal 160 uczestników. Miesiącami o najwyższej liczbie uczestników wydarzeń i spotkań były: marzec (45,2 tys.), kwiecień (47,5 tys.) i listopad (47,2 tys.).

Silnie rosnąca branża spotkań tworzy silne impulsy do rozwoju branży turystycznej, inteligentnych specjalizacji regionalnych oraz całej gospodarki województwa. Lubelskie rozsmakowało się w spotkaniach i wydarzeniach biznesowych.


Spis treści
Część 1. Wstęp
Część 2. Lubelskie Convention Bureau
Część 3. Potencjał konkurencyjny województWa lubelskiego
Część 4. Metodyka zbierania danych
Część 5. Wielkość i charakterystyka rynku spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku
Część 6. Trendy w branży spotkań
Część 7. Wpływ branży spotkań na gospodarkę województwa lubelskiego
Część 8. Zakończenie: zidentyfikowanie potencjału rozwojowego


Zmyślony P. (2017). Raport: Przemysł spotkań w województwie lubelskim w 2016 roku, Lubelskie Convention Bureau, Lublin [PDF].

 

Rola convention bureau w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego miast – założenia projektu badawczego [publikacja]

Streszczenie: Ze względu na nasilanie się konkurencji pomiędzy regionami turystycznymi, w tym między miastami, konieczne jest poszukiwanie zasobów i rozwiązań, które przyczynią się do wzmacniania potencjału konkurencyjnego poszczególnych jednostek przestrzennych. Jednym z owych sposobów może być przyciąganie wydarzeń oraz rozwijanie szeroko pojętego przemysłu spotkań, określanego też jako turystyka biznesowa. Zarządzaniem tym segmentem turystyki zajmują się Convention Bureaux, a więc w omawianym zakresie to efektywność prowadzonych przez nie działań powinna wpływać na potencjał konkurencyjny określonego miasta. W związku z powyższym w artykule zawarto najważniejsze założenia projektu badawczego mającego na celu określenie roli Convention Bureau w kształtowaniu tego potencjału. Omówiono przede wszystkim uzasadnienie podjęcia tematu, a także przedstawiono problem badawczy, cel, hipotezę oraz zarys metodyczny. Artykuł stanowi koncepcję rozprawy doktorskiej.

Słowa kluczowe: Convention Bureau, branża spotkań, potencjał konkurencyjny, miasta, turystyka

Piechota, N. (2016). Rola convention bureau w kształtowaniu potencjału konkurencyjnego miast – założenia projektu badawczego, Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, nr 1(17), s.271-282 [PDF].

W poszukiwaniu definicji convention bureau

Desktop by Volkan Olmez

Obecność convention bureaux w większych miastach całego świata stopniowo staje się standardem. Mimo to ciągle trudno znaleźć jedną, uniwersalną definicję tego podmiotu. Mogłoby się wydawać, że jest ona potrzebna do szczęścia tylko naukowcom, którzy mieliby temat do kolejnej dyskusji. Definicja convention bureau mogłaby się jednak również przydać pracownikom tych instytucji, żeby wytłumaczyć  istotę swojego działania przedsiębiorcom i samorządowcom.

Takowej definicji jednak ciągle nie ma. Czytaj dalej