PUBLIKACJE, RANKINGI

Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota

Abstrakt. Cel pracy: (1) pomiar potencjału gospodarczego oraz turystycznego najsilniejszych metropolii na świecie uznawanych jako miasta światowe lub miasta globalne; (2) określenie natężenia relacji między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym tych miast; (3) zaproponowanie klasyfikacji metropolii turystycznych świata.

Metoda badań: Wielokryterialna metoda rangowania przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych w formie rankingów miast charakteryzujących ich potencjał turystyczny oraz gospodarczy. Pomiar związku między potencjałem turystycznym a gospodarczym z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona.

Wyniki badań: Uzyskano ranking 22 metropolii turystycznych świata, na czele którego uplasowały się Londyn, Paryż i Nowy Jork. Potwierdzono silny związek między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym badanych miast.

Ograniczenia badań i wnioskowania: Ograniczona jakość materiału źródłowego, ograniczony obiektywizm metody selekcji materiału źródłowego oraz metody rangowania; uogólniony charakter wyników.

Implikacje praktyczne: Aplikatywna weryfikacja opisowej koncepcji miast światowej turystyki zaproponowanej przez Maitlanda i Newmana [2009], zaproponowanie metody pomiaru stopnia internacjonalizacji turystycznej miast.

Słowa kluczowe: turystyka w mieście, rankingi miast, miasta światowe, miasta globalne, metropolie turystyczne.

Zmyślony, P., Piechota, N. (2016). Metropolie turystyczne wiata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego, „Folia Turistica” 38, 57-80, [pełny tekst – PDF].

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI

Jaki jest udział turystów zagranicznych w miastach europejskich i polskich?

Piotr Zmyślony | 31 stycznia 2016

Miasta to największe węzły międzynarodowego ruchu turystycznego. Zalewają je zagraniczne fale podróżujących służbowo oraz uczestników różnego rodzaju spotkań, city-breakerów, turystów kulturowych, odwiedzających rodziny i znajomych, a także – co w tym przypadku ma istotne znaczenie – turystów tranzytowych, wpadających z samolotów na kilka godzin lub jedną noc. Jasne jest zatem, że turystów zagranicznych jest w nich bardzo dużo, a w wielu przypadkach więcej niż turystów krajowych. No właśnie, dużo, więcej, ale ile konkretnie? Jaki udział noclegów udzielonych cudzoziemców wskazuje, że miasto staje się międzynarodowe?

Nie wiem, czy ktoś oprócz mnie zastanawiał się nad tymi pytaniami, ale ja myślałem nad nimi dość często, to pewnie jakaś zawodowo-psychopatyczna przypadłość, nikt normalny nie chodzi przecież po ulicach lub nie pije porannej kawy zastanawiając się, jak wiele noclegów w Paryżu, Londynie czy Barcelonie udzielonych jest cudzoziemcom, a jak to wygląda w Poznaniu czy w Lublinie. Wreszcie postanowiłem to sprawdzić, wykorzystując raporty ECM tworzone pod redakcją fanatyka statystyki miejskiej Karla Wöbera oraz liczby mozolnie zbierane przez rzeszowski oddział GUS, który analizuje dane turystyczne. Traktujcie ten tekst jako wpis autoterapeutyczny, ja jednak przy okazji łudzę się, że tzw. branży turystycznej, a w szczególności menedżerom pracującym w di-em-osach czy miejskich conventions te informacje się przydadzą.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI

Europejskie miasta według ECM

Piotr Zmyślony | 9 stycznia 2016

Pod koniec poprzedniego roku ukazała się jedenasta edycja raportu European Cities Marketing – corocznego rankingu popularności turystycznej europejskich miast, a jednocześnie najbardziej zaawansowanego narzędzia benchmarkingowego w zakresie turystyki miejskiej. Wiadomo jedno – stawka liderów się nie zmieniła, jednak są wśród nich tacy, którzy mają zadyszkę, i tacy, którzy są liderami wzrostu.

Akcja dzieje się w 2014 roku, bo tego okresu dotyczy raport, a więc informacje są lekko historyczne. Wynika to z systemu zbierania danych – gromadzone są one w pierwszym kwartale roku, w kolejnym weryfikowane i przetwarzane, w trzecim kwartale analizowane merytorycznie, natomiast publikacja raportu następuje na przełomie listopada i grudnia. Jest to normalna specyfika przygotowywania międzynarodowych rankingów.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MARKETING MIEJSC, MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI, SPOTKANIA WYDARZENIA

Bezpośrednie połączenia lotnicze oraz istnienie convention bureau w wybranych stolicach europejskich

Adam Pawlicz | 3 grudnia 2015

photo-1421789497144-f50500b5fcf0

Wybór miasta jako organizatora wydarzeń o zasięgu europejskim zależy od bardzo wielu czynników. Do najważniejszych w literaturze przedmiotu zalicza się:

  • dostępność transportową,
  • dostępność odpowiednich usług oraz infrastruktury,
  • koszty organizacji konferencji,
  • dostępność centrum kongresowego z odpowiednią liczbą miejsc,
  • lokalizację miejscowości w odniesieniu do miejsca zamieszkania uczestników,
  • dostępność atrakcji turystycznych,
  • kontekst miejscowości oraz miejsca organizacji konferencji do tematu konferencji,
  • istnienie CB w regionie,
  • marketing organizatorów (Para & Kachniewska, 2014; Pawlicz, 2007, 2011; Piechota, 2015; Zmyślony & Piechota, 2015).

Dostępność transportowa w przypadku wydarzeń międzynarodowych jest zależna nie tylko od dostępności odpowiedniej infrastruktury transportowej (lotniska), ale również dostępnych połączeń. Dotyczy to w szczególności połączeń bezpośrednich, które pozwalają na szybkie przemieszczanie się potencjalnych uczestników.

Drugim istotnym elementem kształtującym konkurencyjność miast jako miejsc organizacji konferencji, jest istnienie convention bureau, które pozwala na szybkie porównanie możliwości oraz kosztu organizacji konferencji w danej lokalizacji.

Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI

Umiędzynarodowienie turystyki w polskich miastach

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | 24 listopada 2014

Przypomnijmy – współczesna turystyka przybrała głównie formę globalnej turystyki międzymiastowej. Globalizacja sprawia, że rozróżnienie na rynek krajowy i zagraniczny coraz częściej nie ma sensu – turyści to konsumenci o doświadczeniu i wymaganiach międzynarodowych, a błyskawiczny rozwój technologii informatycznych i form transportu sprawia, że wachlarz destynacji możliwych do odwiedzenia jest ogromny. Konkurentów, którzy walczą o zainteresowanie i czas wolny turystów, nie ograniczają granice państwowe, jedyną barierą poznawczą pozostają reżimy totalitarne i wojny.

Miasta wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną jako wielofunkcyjne ośrodki turystyczne, które przyciągają nie tylko bogactwem dziedzictwa i współczesnych atrakcji, ale także dostępnością komunikacyjną oraz (a może przede wszystkim) potencjałem gospodarczym, generującym potężne strumienie podróży służbowych i liczbę spotkań biznesowych. Równocześnie miasta wchodzą w sieć wzajemnych, ponadnarodowych powiązań – to między nimi najczęściej odbywają się przepływy turystów. Ponadto w wielu przypadkach wizerunki miast są silniejsze od wizerunków państw.

Najwyższą ligę w tej grze tworzą światowe metropolie turystyczne (zobacz ranking), innym pozostaje aspiracyjna rola regionalnych (w rozumieniu kontynentów lub makroregionów) centrów turystycznych lub tzw. bram krajowych. Jedno jest pewne – im bardziej zinternacjonalizowaną, czyli umiędzynarodowioną gospodarkę turystyczną posiada dane miasto, tym bardziej  konkurencyjne jest na rynku turystycznym. Chodzi przy tym nie tylko o liczbę zagranicznych turystów, pasażerów lub uczestników spotkań, ale także o otwarcie sfery podaży dla kapitału zagranicznego. Jest w tym ukryty mechanizm dodatniego sprzężenia zwrotnego – im większe zainteresowanie zagranicznych turystów, tym większe zainteresowanie międzynarodowych łańcuchów hotelowych, sieci gastronomicznych, linii lotniczych czy operatorów atrakcji rozrywkowych, co wywołuje znów zwiększenie zainteresowania turystów. Oczywiście, są granice ekspansji zagranicznej oznaczające uzależnienie miasta od kapitału zewnętrznego, jednak bezpieczny zakres internacjonalizacji jest duży i wyznaczany przez i siłę lokalnej gospodarki i unikatowości własnych zasobów turystycznych. Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI

Warszawa, Kraków, Wrocław i inni: ranking absolutnej internacjonalizacji funkcji turystycznej polskich miast

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | 22 listopada 2014

awift

Komparatywny ranking internacjonalizacji turystycznej miast potwierdza czołową pozycję trzech ośrodków w odniesieniu do ich zorientowania na turystykę zagraniczną. Ranking zbudowany jest wyłącznie na wskaźnikach bezwzględnych, opisujących umiędzynarodowienie w najprostszy sposób: im większa liczba, tym lepiej. W porównaniu do opublikowanego trzy tygodnie temu rankingu SWIFT, ten wzmacnia jeszcze bardziej pozycje Warszawy oraz Krakowa oraz osłabia pozycję Szczecina.

Komparatywny ranking internacjonalizacji turystycznej miast polskich

W tym zestawieniu wygrywa to miasto, które przyjęło więcej zagranicznych turystów i pasażerów, i w którym działa więcej przedsiębiorstw zagranicznych, jest więcej zagranicznych połączeń lotniczych lub kolejowych itp., niezależnie od tego, jaka jest ich liczba ogółem (czyli krajowych i zagranicznych łącznie). Co ważne, ranking ma przy tym zatem charakter komparatywny, tzn. porównuje miasta względem siebie: poziom jedności oznacza średnią internacjonalizację dla dziesięciu badanych miast; te, które są powyżej, posiadają ponadprzeciętnie zorientowaną na zagranicę gospodarkę turystyczną.

Warszawa jest absolutnym liderem – w liczbach bezwzględnych jej gospodarka turystyczna jest niemal 3,5 bardziej umiędzynarodowiona od średniego poziomu wszystkich miast, na co ma wpływ wielkość miasta oraz wielkość jej gospodarki turystycznej (wg SWIFT poziom ten wynosił 2,74). Poza tym na zagranicę bardzo zorientowany jest także Kraków – turystyka jest w nim 2,3 krotnie bardziej umiędzynarodowiona niż wynosi jej średni poziom. Więcej turystów i przedsiębiorstw zagranicznych niż przeciętnie notuje także Wrocław, dla którego wskaźnik wyniósł 1,07. Czytaj dalej

Zwykły wpis
MiASTA I TURYSTYKA, RANKINGI

Ranking internacjonalizacji funkcji turystycznej największych polskich miast – wyniki badania

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota | 4 listopada 2014

Przedstawiamy wyniki badań nad stopniem umiędzynarodowienia turystyki w największych polskich miastach. Mają one formę syntetycznego (łącznego) wskaźnika internacjonalizacji funkcji turystycznej, za pomocą którego można porównać miasta pod względem otwartości sfery turystyki na zagranicę. Są to pierwsze badania tego zjawiska w Polsce o tak szerokim i zróżnicowanym zakresie informacji źródłowej.

Pomimo tego, że turystyka jest zjawiskiem zdeterminowanym lokalnie i funkcjonującym w oparciu o miejscowe zasoby, napędzana jest przez procesy mające zasięg międzynarodowy. Podlega ona zatem zjawisku zwanym umiędzynarodowieniem, polegającym na wchodzeniu w skomplikowaną sieć międzynarodowych powiązań, czego skutkiem jest wzrost ich znaczenia na arenie międzynarodowej.

Orientacja międzynarodowa staje się kluczowym czynnikiem konkurencyjności oferty turystycznej współczesnych miast. Globalizacja sprawiła, że wszystkie miasta funkcjonują na otwartym, światowym rynku turystycznym, zatem odnoszenie konkurencyjności tylko do zjawisk i działań na rynku krajowym już na starcie staje się czynnikiem obniżającym konkurencyjność. Potencjał konkurencyjny tkwi obecnie w międzynarodowym wykorzystaniu lokalnych zasobów

Syntetyczny (łączny) wskaźnik internacjonalizacji funkcji turystycznej

Przeprowadzone przez zespół badawczy „Turystyka w mieście” badania 10 największych miast Polski (Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) bazowały na syntetycznym wskaźniku internacjonalizacji funkcji turystycznej (SWIFT). Ośrodkami o najbardziej umiędzynarodowionej funkcji turystycznej są Warszawa i Kraków. Poziom SWIFT przewyższa blisko trzykrotnie przeciętny poziom tego zjawiska (równy jedności) w grupie badanych miast. W przypadku Krakowa stopień ten jest prawie dwukrotnie większy. Natomiast wartość SWIFT zbliżoną do jedności, a więc poziom umiędzynarodowienia zbliżony do średniej, odnotowano dla Wrocławia, Poznania, Katowic i Szczecina. Miastem o najmniej zinternacjonalizowanej funkcji turystycznej jest Bydgoszcz.

ranking-polski

Znaczne zróżnicowanie względem siebie polskich miast pod względem umiędzynarodowienia ich funkcji turystycznej sprawia, że nie można mówić o jednym modelu ich internacjonalizacji, natomiast można wyróżnić trzy klasy miast biorąc pod uwagę to zjawisko. Czytaj dalej

Zwykły wpis