Metropolie turystyczne świata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego [publikacja]

Piotr Zmyślony, Natalia Piechota

Abstrakt. Cel pracy: (1) pomiar potencjału gospodarczego oraz turystycznego najsilniejszych metropolii na świecie uznawanych jako miasta światowe lub miasta globalne; (2) określenie natężenia relacji między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym tych miast; (3) zaproponowanie klasyfikacji metropolii turystycznych świata.

Metoda badań: Wielokryterialna metoda rangowania przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych w formie rankingów miast charakteryzujących ich potencjał turystyczny oraz gospodarczy. Pomiar związku między potencjałem turystycznym a gospodarczym z wykorzystaniem współczynnika korelacji Pearsona.

Wyniki badań: Uzyskano ranking 22 metropolii turystycznych świata, na czele którego uplasowały się Londyn, Paryż i Nowy Jork. Potwierdzono silny związek między potencjałem turystycznym a potencjałem gospodarczym badanych miast.

Ograniczenia badań i wnioskowania: Ograniczona jakość materiału źródłowego, ograniczony obiektywizm metody selekcji materiału źródłowego oraz metody rangowania; uogólniony charakter wyników.

Implikacje praktyczne: Aplikatywna weryfikacja opisowej koncepcji miast światowej turystyki zaproponowanej przez Maitlanda i Newmana [2009], zaproponowanie metody pomiaru stopnia internacjonalizacji turystycznej miast.

Słowa kluczowe: turystyka w mieście, rankingi miast, miasta światowe, miasta globalne, metropolie turystyczne.

Zmyślony, P., Piechota, N. (2016). Metropolie turystyczne wiata w świetle rankingów międzynarodowych – statystyczna analiza rangowania wielokryterialnego, „Folia Turistica” 38, 57-80, [pełny tekst – PDF].

Zmyślony Turysta: Gapiąc się w morze

Zmyślony Turysta | 30 marca 2016

sea-usa

Każdy z nas tak miał – siedząc na plaży, patrząc prosto na morze, zastanawialiśmy się, co jest dokładnie na przeciwległym brzegu, lub gdzie byśmy dopłynęli, gdybyśmy płynęli cały czas przed siebie. (Ile miałem wtedy lat, może dziesięć, marzyłem na plaży w Mielnie o tym, że kupię z siostrą materac, ale nie taki dla dzieci, z wizjerem do oglądania tego co jest pod wodą, ale taki duży, dla dorosłych, i wypłyniemy sobie, niezauważeni przez ratownika, a potem przez okręty patrolowe, do Szwecji, i ściągniemy rodzinę, jak już się tam urządzimy. Oczywiście widziałem tą Szwecję, wszyscy widzieliśmy, ale bardzo często niedokładnie lub za jakąś dziwną mgłą).

Ale do meritum. Jest taki jeden człowiek – komercyjny naukowiec, czyli lekki świr, nazywa się Andy Woodruff – który sprawdził, i to dokładnie, bo jest multimedialnym kartografem, gdzie byśmy dopłynęli płynąc na wprost, albo na co patrzymy, stojąc na plaży prostopadle do brzegu. Skupił się na razie na wybrzeżach oceanów i stworzył globalne mapy gapienia się w morza i oceany kreśląc linie, biorąc oczywiście pod uwagę krzywizny ziemi i ukształtowanie terenu.

Czytaj dalej

Global challenges, local sensitivities: towards internationalization of city tourism management [publikacja]

Piotr Zmyślony

Abstract: Globalization has affected tourism industry in all areas and dimensions. Its impact could be observed both on the international and local levels, especially in cities, in which global drivers are coupled to local conditions. The paper focuses on internationalization processes of city tourism management which result from contemporary globalization challenges. Six internationalization levels are selected: strategy, changes in tourism management organizational structure, inter-organisational collaboration, augmentation of a tourist offer, expansion of a tourism space, and international marketing orientation. The results of the Poznań case study show that the tourism management organisational aspects are the hardest levels to be internationalized.

Keywords: city tourism, cities, globalization, internationalization, Poland.

Zmyślony P. (2015). Global challenges, local sensitivities: towards internationalization of city tourism management, „Current Issues of Tourism Research” 5(1), 30-37. [PDF].

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast [publikacja]

Piotr Zmyślony

Piotr Zmyslony Funkcja turystyczna internacjonalizacja miast okladka

Zmyślony, P. (2015). Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Proksenia, Poznań–Kraków, 386 stron [PDF pełna wersja / PDF – skrócona wersja / zakup wydania papierowego].

SPIS TREŚCI

Czytaj dalej

Krótka historia wielkich miast

Piotr Zmyślony | 22 listopada 2015

Miasta od początku cywilizacji były centrami rozwoju świata społeczno-gospodarczego. To w nich rodziły się nowe idee, realizowano najśmielsze pomysły, powstawały najważniejsze wynalazki, koncentrowała się wiedza, kumulowały się władza i bogactwo, działały najważniejsze instytucje, budowano najbardziej okazałe budynki. Wynika to nie tylko z koncentracji ludności i ich złożonej struktury społecznej i zawodowej, ale przede wszystkim z ich ról jako miejsc gromadzenia kapitału oraz węzłów handlu międzynarodowego, które bezpośrednio przyczyniały się do integracji międzynarodowej, a pośrednio do rozwoju państwowości.

Duże miasta o charakterze metropolitalnym zawsze zajmowały kluczową rolę w rozwoju świata. Prof. Peter Hall stwierdza, że już antyczne Megalopolis, założone przez Greków w ok. 370 lat p.n.e., liczyło 40 tysięcy mieszkańców, a jego mury mierzyły 9 kilometrów. Pierwszym miastem metropolitalnym biorąc pod uwagę współczesne standardy był Rzym, liczący według historyków od 750 tysięcy do 1,25 miliona ludności. Jego wielkość była przyczyną wprowadzenia wielu rozwiązań funkcjonalnych: międzynarodowego systemu dostawy żywności, systemu zaopatrzenia w wodę, systemów utylizacji odpadów, wprowadzenia zasad kodeksu ruchu miejskiego oraz warunków dotyczących zakwaterowania podróżnych. Przez następnych 17 wieków żadne miasto na świecie nie osiągnęło wielkości starożytnego Rzymu.

Czytaj dalej

Sieciowe alianse miast na globalnym rynku spotkań

Piotr Zmyślony | 18 listopada 2015

unsplash_5243a2eb2bc02_1

Miesiąc temu convention bureaux czterech globalnych miast – Brukseli, Waszyngtonu, Dubaju i Singapuru – założyły miejską sieć partnerską pod nazwą Global Association Hubs Partnership (GAHP). Wąski skład, zasady współpracy oraz nazwa są starannie dobrane. Liderami globalnego rynku spotkań będą w przyszłości nie tyle najsilniejsi gracze, ale ich najsilniejsze alianse strategiczne.

Oficjalnymi celami partnerstwa założonego przez Visit BrusselsDestination DCDubai Association Centre oraz Singapore Exhibition & Convention Bureau są: wzmocnienie potencjałów współpracujących miast, wymiana doświadczeń oraz wzmocnienie wzajemnych korzyści wynikających z funkcjonowania na globalnym rynku spotkań stowarzyszeń. Alians założyły miasta uważane za najsilniejsze kontynentalne centra siedzib głównych międzynarodowych stowarzyszeń, a więc także główne miejsca ich spotkań. Aż 85% wszystkich międzynarodowych stowarzyszeń jest obecnych w przynajmniej jednym z nich. Bruksela w Europie oraz Waszyngton w Ameryce są miastami, w których siedziby mają zarządy największych, najbardziej prestiżowych i najbardziej wpływowych stowarzyszeń, dążących obecnie do wzmocnienia swojej obecności w regionach nowego świata, którego symbolami są Dubaj i Singapur. Z kolei młode i rosnące w siłę azjatyckie stowarzyszenia branżowe chcą zaistnieć na tradycyjnych rynkach zachodnich. W tym całym układzie chodzi zatem o ułatwienie zakładania regionalnych zarządów stowarzyszeń, a – co za tym idzie – zarządzanie ofertą miejsc ich spotkań.

Czytaj dalej

Turystyka w globalnej sieci przepływów

Piotr Zmyślony | 13 września 2015

W rozwoju miast informacyjnych oraz globalnej sieci przepływów turystyka pełni rolę uzupełniającą i wspomagającą, dlatego autor koncepcji, Manuel Castells, nie poświęca jej należytej uwagi. A szkoda, ponieważ na podstawie jego rozważań można wysnuć bardzo ciekawe wnioski odnośnie logiki jej rozwoju. Czas zatem uzupełnić jego koncepcję społeczeństw sieci oraz kapitalizmu informacyjnego o wirtualny rozdział dotyczący współczesnej turystyki.

Zdaniem Castella dynamiczny rozwój technologii informatycznych rozpoczęty w dwóch ostatnich dziesięcioleciach XX wieku stał się współczesnym paradygmatem rozwoju i przyczynił się do głębokiej transformacji społecznej, gospodarczej i kulturowej, w wyniku której wyłoniła się nowa struktura społeczna nazwana przez niego społeczeństwem sieci. Jednoczesną konsekwencją transformacji są narodziny kapitalizmu informacyjnego, w którym głównym źródłem wartości stały się umiejętności polegające na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przesyłaniu, kontroli i koordynacji informacji. Techniki informacyjne stały się podstawą usieciowienia społecznego i gospodarczego. Sieciowe społeczeństwo i gospodarka mają charakter globalny i otwarty, ale są także kulturowo i instytucjonalnie zróżnicowane (a więc odmienność narodowa lub lokalna nie zamiera), jednak kluczowe procesy wytwarzania wiedzy i wartości wynikają z logiki i dynamiki sieciowej.

Społeczeństwa i gospodarka są skonstruowane wokół przepływów kapitału, informacji i technologii. Tworzy się nowa forma przestrzenna, dominująca dla współczesnej działalności – przestrzeń przepływów, które zostały uwolnione z terytorialnej, przestrzennej logiki działania. Castells definiuje je jako „celowe, powtarzalne, programowalne sekwencje wymiany i interakcji między fizycznie rozłączonymi pozycjami zajmowanymi przez aktorów społecznych w ekonomicznych, politycznych i symbolicznych strukturach społeczeństwa” (Castells, 2008, s. 412). Istnieją trzy warstwy jej materialnego wsparcia: Czytaj dalej

Turystyka w miastach globalnych

Piotr Zmyślony | 6 września 2015

Björn Simon_ny-2 copy

Globalizacja tworzy nowy typ przestrzeni miejskiej oraz nową hierarchię jednostek terytorialnych i ośrodków miejskich, na czele której stoją globalne miasta, które pełnią rolę „centrów dowodzenia” światową gospodarką. Turystyka w tych miastach, mimo oszałamiającej liczby atrakcji, ma znaczenie uzupełniające z punktu widzenia ich funkcjonowania. Jej rolę można określić na podstawie wniosków wynikających z założeń i tez koncepcji miast globalnych, ponieważ rozważań odnoszących się bezpośrednio do niej samej jest jak na lekarstwo.

Miasta globalne – nie tylko Londyn, Nowy Jork i Tokio

Sassen, autorka koncepcji miast globalnych, przyjmuje za punkt wyjścia rozważania Friedmanna i Wolffa (1982), którzy jako pierwsi zauważyli, ze największe miasta świata stają się miejscami koncentracji funkcji zarządzania i koordynacji globalną gospodarką. Poprzez koncentrację funkcji decyzyjnych stanowią one miejsca organizacji, koordynacji i obsługi przepływu globalnego kapitału, kluczowymi lokalizacjami oraz równocześnie rynkami dla finansów i zaawansowanych usług biznesowych oraz głównymi miejscami produkcji innowacji, włączając w to produkcję innowacji dla tych branż. Warunkiem koniecznym określającym współczesne miasta globalne nie jest wyłącznie lokalizacja głównych siedzib korporacji transnarodowych lub instytucji finansowych, ale istnienie sektora zaawansowanych oraz silnie usieciowionych usług biznesowych. Czytaj dalej