Regionalny koordynator: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

dsc05470-copy

II Regionalne Forum Turystyki w województwie kujawsko-pomorskim, Toruń, 27.10.2016

W dziesiątym roku działalności Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna jest w trakcie zmiany formuły działania. Dotyczy ona przede wszystkim redefinicji roli pełnionej w systemie zarządzania turystyką w województwie oraz nowej jakości relacji z partnerami instytucjonalnymi i branżowymi. Zmiany zauważają wszyscy członkowie K-POT oraz instytucje wspierające Stowarzyszenie oraz z nią współpracujące.

We wrześniu 2015 roku, podczas I Regionalnego Forum Turystyki odbywającego się w Bydgoszczy miały miejsce dwa istotne wydarzenia, które symbolicznie rozpoczęły owe zmiany. Po pierwsze, nastąpiła publiczna prezentacja projektu „Konstelacje dobrych miejsc”, czyli kampanii wizerunkowej oferty turystycznej województwa, która – po bardzo pozytywnym przyjęciu przez wszystkich zainteresowanych, nazywanych fachowo interesariuszami – stała się formą komunikacji marki w obszarze turystyki. Po drugie, podczas kończącej konferencję debaty nad dotychczasową współpracą międzysektorową wszyscy doszli do wniosku, że przyszedł czas na nowe otwarcie i nowe zasady współpracy regionalnej.

Czytaj dalej

Turystyka w Poznaniu i Metropolii Poznań 2013-2015: Poznański Barometr Turystyczny

Piotr Zmyślony | Poznański Barometr Turystyczny 2015

PBT 2013-2015

Przyśpieszenie i utrzymanie stabilnego tempa wzrostu

Trzyletni okres funkcjonowania Poznańskiego Barometru Turystycznego pozwala dokonać pierwszych analiz dynamiki rozwoju turystyki w Poznaniu oraz całej metropolii.  Patrząc na wszystkie wskaźniki zgromadzone w tym czasie w systemie można ogólnie stwierdzić, że gospodarka turystyczna najpierw mocno przyspieszyła, aby potem, będąc już wystarczająco rozpędzona, utrzymała stabilne tempo wzrostu. Stosując analogię samochodową – zmieniliśmy bieg na wyższy i zachowujemy odpowiednio dużą prędkość. Jednocześnie wzmocniła się struktura oferty turystycznej Poznania w dwóch wymiarach – poprzez rozwój turystyki kulturowej oraz poprzez włączanie do wspólnej oferty obszarów otaczających miasto, dzięki czemu turystyka poznańska nabiera coraz silniejszego wymiaru metropolitalnego.

Na początek jednak kilka słów wprowadzenia. W metropolitalnym Poznaniu turystyka – wraz z rekreacją służącą jego mieszkańcom – traktowana jest przede wszystkim jako działalność gospodarcza, która z jednej strony bazuje na stabilnej pozycji gospodarczej metropolii, z drugiej strony wyznacza kierunki jej międzynarodowego rozwoju. Z tego względu na początku opracowania zamieściliśmy dane charakteryzujące obecną sytuację ogólnogospodarczą oraz specjalizację metropolii. Jest to punkt wyjścia do analizowania zmian zachodzących w sferze turystyki. Z informacji tych wynika, że Metropolia Poznań jest niezmiennie jednym z najbardziej rozwiniętych ośrodków nauki, wiedzy, handlu, innowacji oraz wyspecjalizowanych usług biznesowych w Polsce. Wysokie wskaźniki rozwoju, potwierdzone dodatkowo czołowymi pozycjami w rankingach miejskich, stabilizują pozycję miasta, dlatego zdecydowane zmiany sytuacji gospodarczej są trudne do osiągnięcia. Na tym tle dynamika zmian wielu wskaźników turystycznych gromadzonych w ramach PBT wygląda imponująco.

Czytaj dalej

ROT i LOT a europejskie DMO: 5 tez do dyskusji

Piotr Zmyślony | 17 października 2016

Jednym z wiodących tematów dyskusji prowadzonych podczas zakończonego w piątek Kongresu Turystyki Polskiej był zakres potencjalnych modyfikacji systemu organizacyjnego turystyki funkcjonującego w wydaniu regionalnym i lokalnym od 2001 roku. Na potrzeby debaty prowadzonej przeze mnie podczas sesji pt. ROT i LOT a europejskie Destination Management Company i Destination Management Organisation w ramach bloku tematycznego „Zarządzanie promocją turystyczną” sformułowałem pięć poniższych tez do dyskusji.

1. Ewolucja zamiast rewolucji.

Mimo nadal występujących i trudno rozwiązywalnych problemów formalno-prawnych, finansowych i instytucjonalnych funkcjonowania ROT i LOT, nie ma obecnie merytorycznych i instytucjonalnych podstaw do zasadniczej zmiany formuły organizacji turystyki w Polsce.

Czytaj dalej

Polityka turystyczna na południowo-zachodnim skraju Europy: system portugalski. Część 2 – szczebel regionalny

Monika Dembińska | 28 lipca 2016

Poprzedni wpis odnosił się do szczebla centralnego organizacji polityki turystycznej Portugalii. Tym razem przybliżony zostanie mechanizm poziomu regionalnego, który funkcjonuje w oparciu o działania regionalnych organizacji turystycznych, regionalnych dyrektoratów turystyki oraz regionalnych agencji promocji turystyki. Wymienione instytucje współpracują bezpośrednio z narodową organizacją turystyczną Portugalii – Turismo de Portugal oraz władzami samorządowymi jednostek niższego szczebla – gmin i parafii obywatelskich.

Regionalne organizacje turystyczne

Czytaj dalej

Badania konsumentów usług turystycznych w regionach [publikacja]

badania-konsumentow-uslug-turystycznych-w-regionach

Dziedzic, E., red. (2015). Badania konsumentów usług turystycznych w regionach, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 198 stron [PDF].

Autorzy rozdziałów: Teresa Buczak (1,2,3,7,10), Ewa Dziedzic (2,3,4,8), Hubert Gonera (6), Wacława Kraśniewska (3), Teresa Skalska (2,3,5), Ewa Szafrańska (4), Bogdan Włodarczyk (2,3,4,9), Dorota Zientalska (1,7), Piotr Zmyślony (2,3,6), Joanna Węglarczyk (Terminologia).

Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej gospodarki wymaga znajomości oczekiwań, opinii i zachowań uczestników ruchu turystycznego. Badania w tym zakresie mogą być prowadzone przez różne podmioty na poziomie jednostek terytorialnych (krajów, regionów, miejscowości) lub przez przedsiębiorstwa. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie rozwiązań pomocnych w przezwyciężeniu istniejących braków i poprawie efektywności inicjatyw badawczych podejmowanych przez poszczególne jednostki terytorialne. W opracowaniu zaproponowano klasyfikacje, metody i rozwiązania organizacyjne, które winny ułatwić porównywanie wyników badań oraz przyczynić się do wzbogacenia stanu wiedzy na temat wielorakich aspektów turystyki w ujęciu przestrzennym. Za priorytetowe uznano zbieranie informacji na poziomie regionów pokrywających się terytorialnie z województwami. Opracowanie ma w dużym stopniu charakter praktyczny – skoncentrowano się na wskazaniu, jak organizować badania konsumentów usług turystycznych w zależności od rodzaju problemu będącego przedmiotem zainteresowania.

SPIS TREŚCI

Czytaj dalej

Czy Poznań powinien finansować promocję turystyczną Krakowa?

Piotr Zmyślony | 14 grudnia 2014

koziolki_smok copy

Tytułowe, prowokacyjne pytanie zadał mi Bartłomiej Walas, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas panelu dyskusyjnego na temat zarządzania promocją, który miał miejsce w Suchej Beskidzkiej w trakcie drugiego dnia VII Gremium Ekspertów Turystyki. Formuła i dynamika przebiegu spotkania nie pozwoliła mi na to pytanie wyczerpująco odpowiedzieć. Odpowiadam zatem drogą wirtualną i równie prowokacyjnie: TAK!

Co więcej, odwrócenie kolejności miast, a także ich ewentualna wymiana na inne duże ośrodki miejskie, nie zmieniłoby mojej odpowiedzi. Przykład Poznania i Krakowa nie tylko był świetną „prowokacją” do gorącej dyskusji panelowej (która, niestety, się rozmyła) z uwagi na to, że Zmyślony reprezentował Poznań, a Walas jest wytrawnym krakusem. To także stereotypowy wizerunek mieszkańców obu miast jako wytrawnych dusigroszów (oraz silna pozycja Krakowa na europejskim rynku turystycznym i aspiracje Poznania w tym względzie) po prostu świetnie „sprzedają” problem i wyzwania, które kryją się za tym jednocześnie prowokacyjnym i strategicznym pytaniem. Jesteśmy bowiem – i mam tu na myśli ogólnie środowiska turystyczne – zakładnikami okresu przejściowego w filozofii kształtowania i promocji narodowych marek turystycznych, co odzwierciedla myślenie o promocji turystycznej Polski. Utknęliśmy pomiędzy przyjęciem nowych, globalnych uwarunkowań rozwoju turystyki a starą hierarchią i praktyką realizacji marketingu miejsc. Zgadzamy się z nowymi założeniami, ale myślimy utartymi schematami. W tytułowym pytaniu widzę zatem ukrytą komendę „sprawdzam!”.

Czytaj dalej

Realizator, partner czy przywódca? O modelu współpracy JST–ROT–LOT–LGD [relacja]

Piotr Zmyślony | 12 grudnia 2014

W zakończonym dziś VII Gremium Ekspertów Turystyki odbywającym się w Krakowie i Suchej Beskidzkiej moderowałem dyskusję panelową pt. „Realizator, Partner czy Przywódca? Model współpracy JST–ROT–LOT–LGD”. Mimo, że trójszczeblowy system zarządzania i promocji turystyki ma już 15 lat, wciąż nieprecyzyjnie określone kwestie funkcjonowania ROT i LOT rodzą ważne pytania, na które staraliśmy się wspólnie odpowiedzieć. Warto je powtórzyć, tej dyskusji nie można zamykać w wąskim gronie.

Organizatorzy konferencji do panelu zaprosili Zdzisława Pawlickiego kierującego ZROT, Zbigniewa Frączyka kierującego ROTWŁ oraz Jana Mazurczaka kierującego PLOT. Poza tym głos zabierał Jacek Janowski, dyrektor Departamentu Produktu Turystycznego Współpracy Regionalnej POT, oraz przedstawiciele ROT-ów, LOT-ów, MRiRW oraz środowiska naukowego.

Miejsce ROT i LOT

Krótko rzecz ujmując, ROT-y, LOT-y funkcjonują jako reprezentanci podmiotów podaży w regionach,  działając jako pośrednicy między nimi a sferą popytu i stając się podwójnymi agentami: reprezentują regiony w oczach turystów, jednocześnie działają na rzecz turystów w regionach. Ponadto spajają sferę publiczną ze sferą rynkową – dzięki nim branża „ma dojście” do władz samorządowych w kwestiach związanych z turystyką, z punktu widzenia tych drugich LOT-y i ROT-y wiedzą „o co chodzi tej branży”. Gdyby ich nie było, turystyka nie mogłaby funkcjonować, trzeba było by je wymyślić.

Założenie minimalnej ingerencji w funkcjonowanie szczebla regionalnego i lokalnego spowodowało, że Ustawa o POT reguluje tylko ogólne wspólne zadania terytorialnych OT (uszczegółowione dla ROT i LOT przez założenia tworzenia systemu promocji), pozostawiając dowolność w kwestiach organizacyjnych i szczegółowym podziale kompetencji. Konsekwencją tego stanu jest przypadkowość rozwiązań w poszczególnych województwach. Praktyka pokazała, że stworzony 5 lat temu „Kodeks dobrych praktyk” nie jest w praktyce wykorzystywany. Niejednoznaczność reguł źle wpływa na ewolucję systemu.

funkcjonowanie ROT_LOT_LGD

Czytaj dalej

Internationalization of tourism management in Polish cities: Strategies, marketing and structures [publikacja]

Piotr Zmyślony

Abstract: In cities global drivers are coupled to local conditions of tourism development. Urban tourism industry, treated as an urban function, is subject to intensive internationalization, and because of its heterogeneity and complementarity it may influence the internationalization of a whole city. Internationalization of the tourist function has an impact on management activities per-formed by urban DMOs. The aim of the paper is to indicate the scope and extent of internationalization of destination management in Poland’s ten biggest cites. On the basis of an exhaustive questionnaire survey conducted in 2013 three spheres of adaptations have been identified: strategy, marketing, changes to DMOs’ organizational structures and collabo-ration. In addition, three modes of tourism internationalization have been distinguished: active (Gdańsk and Lublin), reactive (Bydgoszcz, Szczecin and Wrocław), active-reactive (Katowice and Poznań) and secondary (Kraków, Łódź and Warsaw). However, multi-level and multi-organizational system of destination governance in Poland does not allow taking full ad-vantage of internationalization of the tourist function.

Keywords: globalization, internationalization, city tourism, tourism management, Poland.

Zmyślony, P. (2014). Internationalization of tourism management in Polish cities: Strategies, marketing and structures, „European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation” 5(3), 69-89. [PDF]