Piotr Zmyślony – Publikacje i referaty konferencyjne | Publications and conference reports

Czasopisma | Journals

Opracowania zwarte (monografie i podręczniki) | Books and textbooks

Redakcje opracowań zbiorowych | Scientific editing of books and journals’ issues

 • Zmyślony P., Gołembski G., red. (2017). „Folia Turistica” 42.
 • Gołembski G., Zmyślony P., red. (2016). Zarządzanie i transfer wiedzy w turystyce, numer tematyczny „Folia Turistica” 41.
 • Zmyślony P., red. (2014). Międzynarodowe aspekty rozwoju turystyki w mieście, numer tematyczny „Studia Oeconomica Posnaniensia” vol. 2, no. 3(264).
 • Bródka S., Zmyślony P., red. (2012). Turystyka w aglomeracji poznańskiejBiblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 268 stron.
 • Dzieńdziura K., Zmyślony P., red. (2008). Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, 220 stron.

Udział w opracowaniach zbiorowych | Book contributions

 • Idziak W., Majewski J., Zmyślony P. (2018). Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland, in: B. Lane, E. Kastenholz (Eds), Rural Tourism: New Concepts, New Research, New Practice, Routledge, Oxon, 209-230, DOI: 10.4324/9781315111865-11 [Google Books].
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2018). Rola państwa w gospodarce. O wpływie decyzji państwa na funkcjonowanie i rozwój sektora turystyki i rekreacji, w: B. Szczechowicz, Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, 487-516.
 • Zmyślony, P. (2015). Przestrzeń ujęta w sieć: internacjonalizacja funkcji turystycznej miast, w: Przestrzeń w turystyce – znaczenie i wykorzystanie, M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa 2015, 405-418.
 • Piechota N., Zmyślony P. (2014). Mierzenie wpływu wydarzeń kulturalnych na gospodarkę lokalną, w: Kultura i turystyka – w kręgu wydarzeń, B. Krakowiak, A. Stasiak (red.), Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, s. 177-192.
 • Zmyślony P., Piechota N. (2014). Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast, w: Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, K. Celuch (red.), Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa, 103-117.
 • Zmyślony P., Leszczyński G., Zieliński M. (2014). Identyfikacja sieci biznesowej powstałej w celu organizacji konferencji międzynarodowej, w: Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, K. Celuch (red.), Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Warszawa, 119-131.
 • Nawrot Ł., Bednarska M., Zmyślony P. (2014). Odnawialne źródła energii w gospodarce turystycznej jako obszar badań naukowych, w: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 85-98.
 • Zmyślony P., Nawrot Ł. (2012). Konkurencyjność Poznania na krajowym rynku turystycznym, w: Pozycja konkurencyjna Poznania wśród metropolii krajowych i europejskich, T. Kaczmarek (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 22, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 131-142.
 • Bródka S., Zmyślony P. (2012). Turystyka i rekreacja w aglomeracjach, w: Turystyka w aglomeracji poznańskiej, S. Bródka, P. Zmyślony (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 10-22.
 • Beim M., Matuszewska D., Szmatuła P., Zmyślony P. (2012). Zagospodarowanie turystyczne aglomeracji poznańskiej, w: Turystyka w aglomeracji poznańskiej, S. Bródka, P. Zmyślony (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 72-184.
 • Zmyślony P., Mazurczak J. (2012). Aglomeracja poznańska na rynku turystycznym, w: Turystyka w aglomeracji poznańskiej, S. Bródka, P. Zmyślony (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 185-206.
 • Zmyślony P., Mazurczak J. (2012). Program „Metropolitalna oferta turystyczna” jako plan strategiczny rozwoju turystyki w aglomeracji poznańskiej, w: Turystyka w aglomeracji poznańskiej, S. Bródka, P. Zmyślony (red.), Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej Nr 20, Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 207-237.
 • Szmatuła P., Zmyślony P. (2012). Baza noclegowa; Baza gastronomiczna, w: Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, T. Kaczmarek (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań, 167-172.
 • Zmyślony P. (2011). Wpływ funkcji turystycznej na internacjonalizację miast i ich przestrzeni publicznej, w: Człowiek w przestrzeni publicznej miasta, I. Jażdżewska (red.), XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, 41-50.
 • Zmyślony P. (2011). Wspólne decyzje cenowe jako narzędzie tworzenia i umacniania partnerstwa turystycznego. Przykład Poznania, w: Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 129-139.
 • Czernek K., Zmyślony P. (2011). The life cycle of a city’s tourist function: the case of Poznań, in: Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism measurement: The case of Poznań, G. Gołembski (ed.), Poznań University of Economics Press, Poznań, 9-32 / Kształtowanie się cyklu życia funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania, w: Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo UEP, Poznań, 9-35.
 • Gołembski G., Nawrot Ł., Olszewski M., Zmyślony P. (2011). Metody określania lokalizacji inwestycji w fazie wprowadzania produktu, w: Turystyka, B. Włodarczyk (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź, 337-350.
 • Zmyślony P. (2010). Wykorzystanie koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego do zarządzania rozwojem turystyki w mieście, w: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala (red.), PWE, Warszawa, 383-399.
 • Zmyślony P. (2009). Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką, w: Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, A. Stasiak (red.), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, 7-23.
 • Zmyślony P. (2009). Ekonomiczne aspekty kształtowania turystyki kulturowej, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), AWF w Poznaniu, 451-467.
 • Zmyślony P. (2008). Metoda identyfikacji podmiotów przywódczych rozwoju turystyki w regionach, w: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, K. Dzieńdziura, P. Zmyślony (red.), Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, 69-87.
 • Mazurczak J., Zmyślony P. (2008). Sposoby finansowania promocji turystycznej miast, w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (red.), Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań, 195-207.
 • Leszczyński G., Zieliński M., Zmyślony P. (2008). Konferencje w rozwoju miast europejskich, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, M. Florek, K. Janiszewska (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 76-84.
 • Mazurczak J., Olszewski M., Zmyślony P. (2008). Poznań za pół ceny: przykład promocji sprzedaży produktu turystycznego miasta, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, M. Florek, K. Janiszewska (red.), Wydaw. AE w Poznaniu, Poznań, 85-92.
 • Zmyślony P. (2008). Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania, w: Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo PWSZ w Sulechowie, Sulechów, 171-186.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. (2007). Metody oceny efektywności inwestycji w gospodarstwach agroturystycznych: praktyka i potrzeby edukacyjne, w: Turystyka wiejska a edukacja: różne poziomy, różne wymiary, J. Sikora (red.), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 270-281.
 • Szpadzińska B., Zmyślony P. (2007). Od informacji turystycznej do zintegrowanych systemów zarządzania informacją marketingową w polskich regionach turystycznych, w: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, A. Rapacz (red.), AE we Wrocławiu, Jelenia Góra, 334-340.
 • Zmyślony P. (2006). Koncepcja systemu turystyki w regionie jako podstawa programowania rozwoju regionów turystycznych, w: Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym: człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 181-198.
 • Zmyślony, P. (2006). Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów turystycznych, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, A. Rapacz (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Jelenia Góra, 168-175.
 • Zmyślony, P. (2006). Samorząd terytorialny jako przywódca w regionie turystycznym, w: Gospodarka turystyczna w XXI wieku: globalne wyzwania i zagrożenia, B. Raszka, S. Bosiacki (red.), Betagraf P.U.H., Poznań, 111-124.
 • Zmyślony P. (2005). Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regionie turystycznym, w: Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, H. Szulce, M. Florek (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 231-237.
 • Gołembski G., Niezgoda A., Zmyślony P. (2002). Metody badania infrastruktury turystycznej i atrakcji turystycznych w wybranych gminach (rozdział 3), w: Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 46-97.

Konferencje i teksty robocze | Conferences and working papers

Recenzje | Reviews

Inne publikacje | Other publications

Konferencje branżowe – wystąpienia, moderowanie i uczestnictwo w panelach dyskusyjnych | Corporate conferences – Presentations, moderations & discussions

 • 2nd International Conference Historical Cities 3.0.: In Search of A Premium Tourist, Panel 1: Managing Tourist Experience, 11 March 2020, ICE Krakow Congress Centre, Krakow.
 • 28 marca 2019, Gdańsk | IX Gremium Ekspertów Turystyki | Turystyka w rozwoju miast i regionów – przemiany gospodarcze i ewolucja zarządzania – prowadzenie panelu dyskusyjnego (z prof. dr hab. Jackiem Kaczmarkiem, Uniwersytet Łódzki).
 • Zmyślony P., Tworzenie polityki turystycznej miasta, Konferencja Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, UAM, 27-28 listopada 2018, Poznań.
 • Zmyślony P., Pawlusiński R., Gospodarka nocy – zagrożenie czy wsparcie rozwoju oferty kulturowej w miastach?, Konferencja Turystyka kulturowa – teoria i praktyka. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju, AWF Poznań, 25-27 października 2018.
 • 6 czerwca 2018, Bydgoszcz | Debata w ramach cyklu „Jakość w turystyce” pt. Co dla turystów? Co dla mieszkańców? Jak znaleźć kompromis? | wprowadzenie i prowadzenie debaty | organizator: ByLOT – Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna.
 • 1-2 marca 2018, Kraków | Miasta historyczne 3.0: Mieszkańcy a odwiedzający – w poszukiwaniu jakości i komfortu | 1st Biennial International Conference HISTORICAL CITIES 3.0 – Residents and visitors in search of quality and comfort | red. B. Walas, M. Kachniewska, A. Mikołajczyk, P. Zmyślony, Urząd Miasta Krakowa, Kraków | moderator panelu 2: 24-hour City.
 • 14 września 2017, Poznań | Poznań przyjazny turystom – Poznań tourist friendly | dyskusja z okazji premiery przewodnika „Poznań for beginners” autorstwa Jacka Y. Łuczaka i Wojciecha Mania | organizator: Wydawnictwo Miejskie Posnania | moderator debaty.
 • 12 września 2017, Warszawa | PEMES 2017 – IV Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami: Wartość ekonomiczna przemysłu spotkań – uwarunkowania i bariery rozwoju | Prezentacja Trust in public-to-business relationships on the meetings market (współautorzy: Grzegorz Leszczyński, Marek Zieliński).
 • 30 maja 2017, Poznań | Dlaczego warto włączyć się w promocję marki regionalnej?, prezentacja przedstawiona podczas XXX Walnego Zebrania Członków Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Hotel Novotel Poznań Centrum.
 • 3 kwietnia 2017, Poznań | I Debata Akademicka UAM-UEP | Blaski i cienie samorządów terytorialnych w Polsce | panelista (z: prof. dr hab. Wanda Gaczek, prof. UAM, dr hab., Jacek Kotus, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, dr hab. Krystian Ziemski.
 • 7-9 grudnia 2016, Poznań | VIII Gremium Ekspertów Turystyki | Współpraca Urząd Miasta–LOT: partnerski alians na rzecz zarządzania turystyką w miastach metropolitalnych;  Nowe wyzwania ROT: w jaki sposób zarządzać transregionalnymi projektami – szlakami tematycznymi? – moderowanie paneli dyskusyjnych.
 • 12-14 października 2016, Świdnica |  Kongres Turystyki Polskiej | Współczesne rozumienie DMC i DMO w sesji 8 pt. ROT i LOT a  europejskie DMC i DMO – prezentacja i moderowanie panelu dyskusyjnego.
 • 22 września 2016, Łódź, EC1 | Konferencja naukowo-praktyczna Branding w przemyśle spotkań. 20 lat doświadczeń rozwoju produktów markowych w turystyce biznesowej w Polsce | Organizatorzy: Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu | moderowanie panelu ekspertów i praktyków „Czy branding w turystyce się sprawdza?”.
 • 22 czerwca 2016, Poznań | Teoretyczne i praktyczne aspekty wdrażania strategii rozwoju miasta. Wymiana doświadczeń pomiędzy Poznaniem a Kutaisi | realizator: Urząd Miasta Poznania | Prezentacja Strategic documents related to the tourism development – do we need them? How are they implemented? – Polish examples (z: Marcin Olszewski).
 • 8 czerwca 2016, Bydgoszcz | II Bydgoskie Forum dla Turystyki | Panel dyskusyjny: W poszukiwaniu modelu rozwoju turystyki w Bydgoszczy, postulaty dot. modelu rozwoju i zarządzania turystyką.
 • 20 maja 2016, Poznań, Kino Rialto | Dyskusja na temat niekorzystnych aspektów rozwoju turystyki w miastach cennych kulturowo po projekcji filmu Syndrom Wenecki 2012 (z: Wojciech Mania, PLOT, Franciszek Sterczewski) | URBAN VIEW 2016.
 • 23 maja 2016, Inowrocław | Lokalne Forum Turystyki | Modele funkcjonowania Lokalnych Organizacji Turystycznych; Panel dyskusyjny: Współpraca na rzecz rozwoju turystyki w Inowrocławiu i na terenie Kujaw Zachodnich.
 • Warszawa, 4 marca 2016 | Wiarygodne i spójne dane o i dla przemysłu spotkań w Polsce. Co dalej? – dyskusja panelowa podczas Poland – Meetings Destination: Przemysł spotkań w Polsce czyli duży potencjał dla gospodarki.
 • Warszawa, 5 października 2015 | Znaczenie klastrów w turystyce, posiedzenie zespołu roboczego ds. Badań w turystyce Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Bydgoszcz, 9 października 2015 | DMOs – ich zadania w procesie zarządzania miejscem docelowym, Forum Promo Festival.
 • Moderowanie konferencji Jak sprzedać weekend? Trendy w turystyce city break20 października 2015, Warszawa, Stadion Narodowy, Ministerstwo Sportu i Turystyki.